Dette emnet er nedlagt

PED2120 – Minoritetsspråklige elever, tilpasset opplæring og pedagogisk-psykologisk rådgivning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets formål

Dette emnet tar sikte på å gi deg en innføring i kunnskapsområder, forskningsarbeider og pedagogisk metodiske idéer slik at de blir i stand til å forstå og arbeide med pedagogisk-psykologiske problemstillinger vedrørende minoritetsbarn/minoritetselever med ulik språklig, kulturell og etnisk bakrunn.

Hovedtemaene vil være pedagogisk-psykologiske problemstillinger og aktuelle pedagogiske tiltak i tilknytning til barnas

 • sosialisering
 • barnehageliv
 • tospråklige oppvekst
 • enspråklige eller tospråklige opplæring og læring

Hva lærer du?

Læringsmål

Kunnskaper:

Etter fullføring av emnet skal du

 • kunne gjøre rede for sentrale begreper som verdier, interesser, forsterket sosialisering, desosialisering, resosialisering, skjermet sosialisering, additiv tospråklighet, subtraktiv tospråklighet, opplæring i og på to språk, terskelnivåhypotesen og dual-isfjell-modellen
 • ha kjennskap til innholdet i aktuelle lover, læreplaner, regler, rettningslinjer, rudskriv som handler om
  opplæringen av barn/elever med minoritetsbakrunn/to-/flerspråklig bakgrunn
 • kunne analysere sentrale begreper, teorier og metoder som handler om to-/flerspråklig oppvekst, læring og utvikling
 • kunne diskutere mulige språklige, faglige og sosiale vanskeligheter som barn-/elever med minoritetspråklig / tospråklig bakgrunn kan møte i og utenfor institusjoner som barnehage og skole
 • kunne beskrive, analysere og vurdere alternative tiltak som er tilpasset til barn/elever med ulike språklige, sosiale og kulturelle forutsetninger og behov
 • kunne redegjøre for, sammenligne og kritisk vurdere ulike tilnærminger til pedagogisk-psykologisk rådgivning i flerspråklige/flerkulturelle barnehage- og skolemiljøer

Ferdigheter

Etter fullføring av emnet skal du

 • kunne utføre enkle pedagogisk-psykologiske analyser og kartleggingsarbeid

Generell kompetanse

Etter fullføring av emnet skal du

 • kunne formulere og drøfte flerkulturelle problemstillinger ved hjelp av teoretiske begreper som de har lært innenfor dette emnet
 • beskrive og begrunne pedagogiske tiltak for minoritetsspråklige barn med ulike forutsetninger og/eller vansker

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Du må være tatt opp på bachelorprogrammet i pedagogikk for å få tilgang til å ta dette emnet.

Emnet inngår i 40-gruppen i pedagogisk-psykologiske emner.

For informasjon om søknad om innpass se 40-gruppe PPR.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Minst 30 stp i pedagogikk/utdanningsvitenskap på innføringsnivå.

Undervisning

Du kan ikke ta eksamen i dette emnet uten å ha undervisningsopptak, dvs. har fått innvilget plass på emnet.

Undervisningen består av forelesninger, seminar og arbeid med muntlig presentasjon av oppgaver i løpet av kurset.

Det forventes aktiv deltakelse.

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Hvis du ikke møter mister du plassen på emnet. Dersom du blir syk, eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrative kontaktperson på forhånd og gi beskjed. Se også informasjon om utdeling av oppgaver til arbeidskravet første undervisningsdag.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Emnet har undervisningsopptak og studenter med plass på emnet har fortrinnsrett til å delta i undervisningen. Undervisningen gis i form av forelesninger og er åpen for andre interesserte i den grad det er plass i rommet.

Eksamen

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter)

To oppgaver pr. student. Studentene kan velge å samarbeide og skrive oppgavene sammen.

Individuelt: 2 oppgaver.

Gruppe på 2: 4 oppgaver.

Gruppe på 3: 6 oppgaver.


Omfanget av hver oppgave skal være på 3-5 sider.

Frist for innlevering av arbeidskrav bekjentgjøres ved kursstart.

Oppgavene til arbeidskrav deles ut ved oppmøte første undervisningsdag. Hvis du er forhindret fra å møte til undervisningen må du ha gyldig fravær. Du må da ta kontakt med emnets administrativt ansvarlige for å avtale utdeling av oppgaver. Hvis du ikke møter opp til utdeling av oppgaver innen to uker fra første undervisningsdag, vil du ikke kunne motta oppgaven og mister dermed muligheten til å ta eksamen.Ved sent fremmøte vil ikke innleveringsfristen bli forlenget.

Arbeidskravet (begge oppgavene) må være fullført og godkjent før du kan ta eksamen.

Arbeidskravet godkjennes av emneansvarlig.

Korrekt sitat- og kildebruk

Hva er fusk?

Eksamen

4 t. individuell skriftlig eksamen.

Det er to sensorer på eksamen, hvorav en kan være den emneansvarlige.

Sensorveiledninger

Tidligere gitt eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakter settes på grunnlag av skriftlig eksamen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom du allerede har godkjente obligatoriske komponenter i dette emnet, kan du gå opp til ny eksamen neste gang det avholdes ordinær eksamen i emnet uten å søke undervisningsopptak. De obligatoriske komponentene er godkjent i tre år, inkludert det semesteret du har fått godkjent komponentene. Oppmelding til ny eksamen gjør du da direkte i StudentWeb.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Les studentenes evaluering av dette emnet høsten 2010

Annet

Emnet er obligatorisk for opptak til masterprogram i pedagogikk, studieretning Pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Høst 2017

Høst 2016

Eksamen

Høst 2019

Høst 2018

Høst 2017

Høst 2016

Undervisningsspråk

Norsk