Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en oversikt over grunnleggende perspektiver på kommunikasjon.

Emnet skal gi en innføring i barns talespråklige-, skriftspråklige- og leseutvikling fra førskolealder og fram til tidlig ungdomsalder med særskilt vekt på minoritetsspråklige barns situasjon.

Temaer som blir behandlet inkluderer:

 • relasjoner mellom utvikling av muntlig og skriftlig språk
 • sosiokulturelle kilder til variasjon i utvikling
 • forbindelser mellom begreper og ord
 • barns utvikling og produksjon av utvidede former for diskurser og tekster
 • drøfting av de særskilte utfordringer som knytter seg til tilrettelegging av minoritetsspråklige barns læringssituasjon

Hva lærer du?

Kunnskaper

Etter at du har fullført skal du kunne

 • beskrive, drøfte og kritisk vurdere ulike sider ved talespråklig og skriftspråklig utvikling i barns interaksjoner med pedagoger og jevnaldrende i barnehagen og skole
 • gi en kritisk vurdering av språklig- pedagogisk tiltak for minoritetsspråklige barn, og kunne vurdere hvordan slike tiltak kan tilrettelegges

Ferdigheter

Etter at du har fullført skal du kunne

 • belyse et emnerelevant tema eller case ved hjelp av adekvate presentasjonsteknikker
 • belyse et gitt praksis- og emnerelevant tema ved hjelp av akademiske skriveferdigheter

Generell kompetanse

Etter at du har fullført skal du kunne

 • forholde deg kritisk til ulike kilder og teorier
 • ta stilling til forskjellige pedagogiske tiltak.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Du må være tatt opp på bachelorprogrammet i pedagogikk for å få tilgang til å ta dette emnet.

Emnet inngår i 40-gruppen i pedagogisk-psykologiske emner.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Minst 30 studiepoeng pedagogikk/utdanningsvitenskap på innføringsnivå.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot PED1130 – Barn, språk og tekstforståelse (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar.

Du skal skrive korte refleksjonsnotat til sentrale tema, gi muntlige presentasjoner og skrive en oppgave.

Emnet kan være delvis IKT-basert.

Det forventes aktiv deltakelse.

Du vil få veiledning i forbindelse med studiekravsarbeidet.

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Dersom du ikke møter mister du plassen på emnet. Hvis du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrative kontaktperson på forhånd og gi beskjed.

Du kan ikke ta eksamen i dette emnet uten å ha undervisningsopptak, dvs. har fått innvilget plass på emnet.

Eksamen

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter)

Du skal skrive en oppgave på minst 3 sider over en egendefinert problemstilling. Oppgaven skal presenteres.

Studiekrav (eksamen)

Du skal skrive en individuell oppgave på 8-10 sider.

Frist og retningslinjer for arbeidskrav og studiekrav gjøres kjent ved semesterstart.

Arbeidskravet må gjennomføres og godkjennes før studiekravet kan innleveres. Kun studiekravet utgjør grunnlaget for karaktersettingen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

I høstsemesteret blir eksamensoppgaven gitt på engelsk. Du kan besvare eksamen på engelsk, norsk, svensk eller dansk.

I vårsemesteret blir eksamensoppgaven gitt på norsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Kun studiekravet utgjør grunnlag for karatkersettingen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom du allerede har godkjente obligatoriske komponenter i dette emnet, kan du gå opp til ny eksamen neste gang det avholdes ordinær eksamen. De obligatoriske komponentene er godkjent i tre år, inkludert det semesteret studenten har fått dem godkjent. Oppmelding til ny eksamen gjøres da direkte på StudentWeb.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk sluttevaluering av emne PED2130 vår 2016

Annet

Emnet er obligatorisk for opptak til masterprogram i pedagogikk, studieretning Pedagogisk- psykologisk rådgivning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Vår 2018

Høst 2017

Vår 2017

Høst 2016

Eksamen

Høst 2019

Vår 2019

Høst 2018

Vår 2018

Høst 2017

Vår 2017

Høst 2016

Undervisningsspråk

Norsk

Dette emnet tilbys på norsk i vårsemesteret og på engelsk i høstsemesteret. Se engelsk versjon.