Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Undervisning i dette emnet ble gitt siste gang høsten 2014. Et nytt emne tilbys fom høsten 2015 (PED2240 Organisasjon og ledelse). PED2200 og PED2240 overlapper ikke. Eksamen i PED2200 tilbys for siste gang høsten 2015.

 

Emne har sitt kunnskapsgrunnlag i både psykologi, didaktikk, kommunikasjons- og organisasjonsteori.

Temaene omfatter pedagogisk ledelse som oppgave og teorier om ledelse, organisasjonskultur og veiledning og kompetanseutvikling, personalvurdering, kommunikasjon og samhandling.

Emnets praksisorientering knyttes til praksistilfeller (case) for å utvikle analytiske ferdigheter og problemløsningskompetanse

Hva lærer du?

Målet med emnet er å bidra til at studenten får et teoretisk grunnlag for analyse av organisasjoners aktiviteter der den pedagogiske refleksjon knytter an til både strukturer, funksjoner, roller og samhandling mellom individene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet inngår i 80-gruppen i pedaogikk og studenter på bachelorprogrammet i pedagogikk har derfor fortrinnsrett til plasser på emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Minst 30 stp pedagogikk/utdanningsvitenskap på innføringsnivå.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot PED1200 – Organisasjon og ledelse (nedlagt)

Undervisning

Studenter kan ikke ta eksamen i dette emnet uten å ha undervisningsopptak, dvs. har fått innvilget plass på emnet.

Undervisningen vil til dels være problemorientert og til dels systematisk i sin tilnærming.

Det benyttes varierte arbeids- og vurderingsformer. Arbeids- og vurderingsformene utgjør en vesentlig del av studiets innhold.

Undervisningen organiseres i basisgrupper.

Studentene vil få veiledning i forbindelse med studiekravsarbeidet.

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Studenter som ikke møter mister plass på emnet. Dersom du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrative kontaktperson på forhånd. (se kontaktinformasjon nederst på semestersiden)

Eksamen

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter)

1. Studentene skal bidra med muntlig presentasjon av en gitt oppgave (temapresentasjon). Gruppeoppgave.

2. Studentene skal forberede og gjennomføre et rollespill eller annen øvelse knyttet til emnets temaer. Gruppeoppgave

3. På bakgrunn av øvelsene i rollespillet/øvelsen skal studentene skrive et refleksjonsnotat.

Frist for arbeidskravene bekjentgjøres ved semesterstart.

Arbeidskravene må godkjennes før eksamen kan gjennomføres.

Arbeidskravene må leveres samme semester som eksamen gjennomføres.

Eksamen:
Skriftlig 4-timers individuell eksamen.

 

 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Informasjon om ny eksamen: Dersom en student allerede har godkjente obligatoriske komponenter i dette emnet, kan vedkommende gå opp til ny eksamen neste gang det avholdes ordinær eksamen i emnet uten å søke undervisningsopptak. De obligatoriske komponentene er gyldig i tre år, inkludert det semesteret studenten har fått godkjent komponentene. Oppmelding til ny eksamen gjøres direkte i StudentWeb innen fristen 1. september. Ta kontakt med studieadministrasjonen ved Institutt for pedagogikk dersom du trenger hjelp.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Siste undervisning i emnet var høsten 2014.

Eksamen

Hver høst

Eksamen tilbys siste gang høsten 2015 for studenter med gyldig godkjent obligatorisk aktivitet.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo