Dette emnet er nedlagt

PED2230 – Utdanningspolitikk og utdanningsreformer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter

  • utdanningsreformer og aktuell utdanningspolitikk fra 1970-årene og framover i nasjonal, internasjonal og historisk belysning
  • utdannings- og læreplanhistorie med fokus på tiden fra ca. 1970 og framover, men med lange linjer bakover til ca. 1900
  • idéer om, og praktisk gjennomføring av utdanningsreformer og læreplanreformer

Historiske, sosiologiske, kulturelle, juridiske og komparative perspektiv inngår.

Hva lærer du?

Studentene skal:

Kunnskaper:

  • kunne beskrive og drøfte sentrale problemstillinger knyttet til utdannings- og læreplanreformer, utdanningspolitikk og utdanningshistorie
  • gi en analyse av aspekter ved et utdanningspolitisk dokument

Ferdigheter:

  • kunne utvikle og bruke et enkelt analyseverktøy for analyse av utdanningspolitiske dokumenter
  • Kunne belyse et gitt praksis- og emnerelevant case ved hjelp av adekvate presentasjonsteknikker

Generell kompetanse:

  • Dokumentere innsikt i hvordan ”gamle” løsninger på viktige utdanningspolitiske problemer og dilemmaer dukker opp igjen i nye forkledninger, og at man derfor må ha historisk kunnskap om utdannings- og læreplanreformer for å kunne vurdere ”nye” løsningsforslag

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet inngår i 80-gruppen i pedaogikk og studenter på bachelorprogrammet i pedagogikk har derfor fortrinnsrett til plasser på emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Minst 30 stp pedagogikk/utdanningsvitenskap på innføringsnivå.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot PED1230 – Utdanningspolitikk og utdanningsreformer (nedlagt)

Undervisning

Studenter kan ikke ta eksamen i dette emnet uten å ha undervisningsopptak, dvs. har fått innvilget plass på emnet.

Undervisningen vil til dels være problemorientert og til dels systematisk i sin tilnærming.

Det benyttes varierte arbeids- og vurderingsformer.

Arbeids- og vurderingsformene utgjør en vesentlig del av studiets innhold.

Undervisningen organiseres i basisgrupper. Det forventes aktiv deltakelse i gruppene.

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Studenter som ikke møter mister plass på emnet. Studenter som blir syke eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må ta kontakt med emnets administrative kontaktperson på forhånd . (se kontaktinformasjon på semestersiden)

Eksamen

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter)

Studentene skal i basisgrupper forberede og gi en muntlig presentasjon av en gitt oppgave/case.

Studiekrav (obligatoriske komponenter)

1. Studentene skal i basisgrupper utarbeide en oppgave basert på analyse av et aktuelt nasjonalt eller internasjonalt utdanningspolitisk dokument. Oppgaven skal være på maks 5 sider.

2. Studentene skal individuelt skrive et historisk orientert notat over oppgitt tema. Oppgaven skal være på maks 6 sider.

Frist for arbeidskrav og studiekrav bekjentgjøres ved semesterstart.

Arbeidskrav og begge studiekrav skal være gjennomført samme semester.

Eksamen: Arbeidskravet må gjennomføres og godkjennes før studiekravene 1 og 2 kan innleveres. Kun studiekravene 1 og 2 utgjør grunnlaget for karaktersettingen. Disse studiekravene må være levert innen den gitte fristen.

Sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Studiekrav 1 og 2 teller 50% hver i den endelige karakteren.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Ved ny eksamen må både arbeids- og studiekrav gjennomføres på nytt. Dette forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Studenter som på grunn av sykdom ikke gjennomfører hele eller deler av de obligatoriske aktivitetene i emnet, vil ikke bestå emnet. Studenten har da rett til å gjennomføre emnet på nytt, og må søke om undervisningsopptak neste gang emnet tilbys.

Høsten 2018 er siste mulighet til å gjennomføre obligatorisk aktivitet /arbeidskrav og studiekrav 1 (gruppeoppgave) . Du kan ta eksamen (det vil si levere studiekrav 2) Høsten 2019 hvis du har godkjent obligatorisk aktivitet og studiekrav 1 fra et tidligere semester.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Høst 2017

Eksamen

Høst 2019

Høst 2018

Høst 2017

Høsten 2018 er siste mulighet til å gjennomføre obligatorisk aktivitet /arbeidskrav og studiekrav 1 (gruppeoppgave) . Du kan ta eksamen (det vil si levere studiekrav 2) Høsten 2019 hvis du har godkjent obligatorisk aktivitet og studiekrav 1 fra et tidligere semester.

Undervisningsspråk

Norsk