Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbys ikke lenger.

Emnet inneholder to deler:
• en del dekkes av felleslitteratur
• en del dekkes av selvvalgt litteratur

Emnet er videre organisert i tre områder: ”Læring og utvikling”, ”Undervisning og danning” og ”Oppdragelse og sosialisering”.

Sammen med semesteroppgaven bidrar felleslitteraturen og den selvvalgte litteraturen til å belyse, analysere og problematisere pedagogikkens mangfold og egenart. I samarbeid med lærere og medstudenter arbeider studenten med en eller flere selvvalgte pedagogiske problemstillinger.

Litteraturen på emnet består av felles og selvvalgt litteratur. Hver del utgjør ca 750 sider.
Selvvalgt litteratur kan i sin helhet eller delvis inngå i litteraturen som benyttes i semesteroppgaven, men i oppgaven kan det også benyttes annen faglitteratur. Selvvalgt litteratur kan hentes fra anbefalte leselister for de tre fordypningsområdene, men annen faglitteratur som er relevant for det fordypningsområdet kandidaten har valgt kan også godkjennes. Selvvalgt litteratur er pensum til muntlig eksamen på lik linje med den litteraturen som er felles for de tre fordypningsområdene

Hva lærer du?

Avsluttende fordypning i pedagogikk skal bidra til en kritisk og integrerende refleksjon over gjennomgått studium til bachelor.
Emnet skal gi utdypet kunnskap om fagets teorigrunnlag.
Emnet skal ytterligere kvalifisere studentene til selv å kunne fortolke, analysere og verdsette innhold og metode i pedagogisk forskning og profesjonskunnskap. Kritisk refleksjon er kjennetegn på en slik kompetanse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

For studenter på bachelorprogrammet i tverrfaglige kjønnsstudier:

Fra høsten 2015 tilbys emnet kun til studenter som begynte på bachelorprogrammet i tverrfaglige kjønnsstudier høsten 2014 eller tidligere og skal fullføre 80-gruppen i Pedagogikk med vekt på kjønnsrelaterte emner (80PEDKJONN). Studenter som begynte på studiet i 2015 eller senere skal følge (80PEDKJONN2)

For studenter på bachelorprogrammet i pedagogikk

Emnet tilbys ikke til studenter som begynte på programmet høsten 2012 eller senere. Emnet inngår i studieordningen for studenter som begynte på bachelorprogrammet i pedagogikk høsten 2003-2011. Fra høsten 2012 kan emnet erstattes med PED3001 i utdanningsplanen. Se nærmere informasjon på programsiden for bachelorprogrammet i pedagogikk. Siste gang emnet ble tilbudt til studenter på bachelorprogrammet i pedagogikk var våren 2015.

Forutsetningen for at du kan melde deg opp til emnet var at:
du har opptak til studieprogrammet og har fullført og bestått eller fått fritak for:

  • enten UTVIT1000 - Innføring i utdanningsvitenskap /
  • eller UTVIT1100 OG UTVIT1500

og i tillegg må du ha minimum 20 studiepoeng pedagogiske emner på PED2000-nivå (tidligere PED1000-nivå).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se under punktet Opptak og adgangsregulering

Studenter uten opptak til bachelorprogrammet i pedagogikk kan søke direkte til emnet hvis de oppfyller de faglige forkunnskapskravene. Ta kontakt med Pedagogisk Forskningsinstitutt for nærmere opplysninger.

Overlappende emner

Emnet overlapper fullstendig med PED2000.

Dersom du har mellomfagstillegget i pedagogikk, vil du få fritak for dette emnet. Dersom du likevel tar emnet vil du ikke få flere studiepoeng.

Undervisning

Undervisningen vil være problemorientert. Arbeids- og vurderingsformene i faget utgjør en del av studiets innhold.
Det arrangeres et seminar innen hvert område. Seminarene kan suppleres med nettbaserte diskusjonsfora.
Ett av de tre seminarene fungerer som et integreringsseminar, der faglige spørsmål, spørsmål om studiet og eksamensspørsmål løpende kan diskuteres.
Det er gruppeveiledning på semesteroppgaven i seminarene.

Det organiseres to kortere veiledningstider for hver student i løpet av semesteret. Se semestersiden for nærmere informasjon

I tillegg kan veiledning gis i faglæreres trefftid eller etter avtale med faglærere.
Studentene oppfordres også til å organisere egne kollokviegrupper.

Eksamen

Eksamen består av to komponenter:
• En semesteroppgave knyttet til felles- og/eller selvvalgt litteratur (15 sider)
• En avsluttende muntlig eksamen, der studenten prøves i både felleslitteraturen og den selvvalgte litteraturen.

Sensuren på semesteroppgaven faller før kandidaten fremstiller seg til muntlig eksamen, og kandidaten blir gjort kjent med utfallet. Semesteroppgaven må være bestått før kandidaten fremstiller seg til muntlig eksamen. Semesteroppgaven og muntlig eksammen teller likt i utregning av sluttkarakteren

 

Korrekt sitat og kildebruk

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Følgende gjelder for studenter som gjennomførte eksamen høsten 2011 eller tidligere:

 

Dersom studenten består semesteroppgaven, men stryker til muntlig eksamen, beholdes karakteren på semesteroppgaven og muntlig eksamen skal avlegges neste semester. Studenten kan etter søknad til instituttet levere inn en revidert semesteroppgave, under forutsetning av at denne er vesentlig endret. Dersom begge eksamenskomponentene er bestått og studenten ønsker å forbedre karakteren, må eksamen i alle eksamenskomponentene avlegges på nytt i samme semester. Det regnes som eksamensforsøk dersom en student trekker seg før den muntlige prøven, også om dette skjer før sensuren på semesteroppgaven er falt.

 

Følgende gjelder for studenter som gjennomførte eksamen i vårsemesteret 2012 eller senere:

Dersom begge eksamenskomponentene er bestått og studenten ønsker å forbedre karakteren, velger studenten selv om begge eller kun den ene eksamensdelen skal gjennomføres på nytt.

 

Studenter som skal gjennomføre ny muntlig eksamen må levere liste over selvvalgt litteratur på nytt i det aktuelle semesteret. Litteraturen skal godkjennes i det aktuelle semesteret.

Det regnes som eksamensforsøk dersom en student trekker seg før den muntlige prøven, også dersom dette skjer før sensuren på semesteroppgaven er falt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Les mer om evaluering av undervisningen ved PFI

Annet

Studenter som ønsker å kvalifisere seg til opptak på studieretning for pedagogisk-psykologisk rådgivning, må skrive sin semesteroppgave innenfor området "læring og utvikling".

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Undervisning følger timeplan for PED3001

Eksamen

Emnet er under avvikling. tilbys siste gang for pedagogikkstudenter våren 2015

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo