Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hovedfokus i emne er anvendelse av motivasjonelle komponenter i arbeidslivet.

Kurset vil ta opp den type motivasjon som har betydning for arbeidstakernes arbeidsmiljø, inkludert trivsel og arbeidsglede, samt innsats, produktivitet og resultater. De fleste av disse faktorer har også betydning for å skape en god læringskultur som vil være nødvendig for en kontinuerlig kompetansehevning og prestasjonsutvikling.

Tema som blir tatt opp inkluderer:

  • Motivasjonsfremmende og motivasjonshemmende faktorer (inkludert prestasjonsangst) i arbeidsmiljøet.
  • Sammenhengen mellom lederstil, motivasjon, arbeidsinnsats og arbeidsglede.
  • Personlig motivlegning og individuelle virkemidler.

Hva lærer du?

Motivasjon dreier seg om frigjøring av energi og gjør seg gjeldende på alle arenaer mennesker befinner seg på; hjemme, på skolen, i arbeidslivet og på fritiden. Kort sagt, de faktorer som ligger bak menneskelig handling.

En viktig lederoppgave er å frigjøre denne potensielle energi hos mennesket -barn eller voksne- slik at de motivasjonelle gevinster kan realiseres.

Det er forskjell i utøvende lederskapspraksis avhengig av hvilke arene og nivå i en organisasjon man jobber på, om det er offentlig eller privat virksomhet, om det er tjenesteytende-, forvaltningsmessig- eller produksjonsmessig virksomhet. Men, ledere uansett område og nivå har en ting felles; de må kunne samarbeide og motivere.

Emnet tar sikte på å gi deg innsikt i nyere motivasjonspsykologi, samt trening i bruk av sentrale motiveringsmidler.

Etter endt emne skal du ha kunnskap om og innsikt i bruk av motivasjon som lederverktøy for å legge forhold optimalt til rette både for motivasjon, trivsel og arbeidsinnsats.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Adgang til undervisning og eksamen er forbeholdt studenter med opptak til Master i pedagogikk, studieretningen KUL.

 

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Anbefaler gjennomført 1. semester på masterstudiet.

Undervisning

Innledende forelesninger ved emneansvarlig lærer.

Seminarvirksomhet og gruppearbeid der du inntar en aktiv rolle. Studentpresentasjon av utvalgte temaer.

Det forventes aktiv deltakelse i undervisningen og det er obligatorisk oppmøte ved studentpresentasjoner.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisning som gis i form av forelesninger er åpen for alle. Seminargruppene og presentasjonene er forbeholdt studenter v/ Masterprogrammet i pedagogikk, studieretning Kunnskap, utdanning og læring, som har opptak til emne, eller enkeltstudenter som har opptak til emne.

Eksamen

Emnet omfatter en obligatorisk aktivitet og hjemmeeksamen (avsluttende essay).

Obligatorisk aktivitet

Består av en valgt pensumrelatert fagartikkel som gruppevis presenteres for medstudenter, ca.20 minutter. Artikkelen velges fra en gitt liste.  
Fagartikkelen skal bearbeides både til en poster og til en tilhørende power-point presentasjon. Mal til poster er tilgjengelig.

Antall i gruppen: 3

Arbeidskravet må være godkjent for at studentene skal kunne gå opp til den avsluttende hjemmeeksamenen.

Hjemmeeksamen

Den avsluttende eksamen er en 3 dagers individuell hjemmeeksamen.

Du skal besvare en av to problemstillinger innen tematikken motivasjon og ledelse, som er utarbeidet av emneansvarlig. Problemstillingene oppgis på første eksamensdag.

 

 

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Den obligatoriske aktiviteten og hjemmeeksamen må gjennomføres i samme semester. Studenter som har bestått den obligatoriske aktiviteten, men som stryker på hjemmeeksamen, kan gå opp til ny eksamen neste gang emnet tilbys ordinært. Den obligatoriske aktiviteten er gyldig i 2 år.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk sluttevaluering av emne VÅR 2015

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Undervisning i emnet tilbys siste gang vår 2019.

Eksamen

Eksamen i emnet tilbys siste gang vår 2020.

Undervisningsspråk

Norsk