PED4460 – Vurdering av læremidler og læringsressurser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

  • Aktuelle juridiske bestemmelser om læremidler og læringsressurser.
  • Sentale læremiddeldidaktiske og mediepedagogiske teorier, perspektiver og tilnærminger til utvikling, utforming, presentasjon, analyse og vurdering av ulike pedagogiske tekster, læremidler og digitale læringsressurser.
  • Aktuelle forskningsbidrag om omfanget av, rollen til og kritiske perspektiver på bruken av ulike læremidler og digitale læringsressurser i opplæring og i forhold til læreplaner.
  • Forskningsbaserte kunnskaper om ulike aspekter ved pedagogiske tekster.
  • Språksyn, tekstsyn, elevsyn, læringssyn, kunnskapssyn, lærersyn, samfunnssyn i ulike medier, læremidler og læringsressurser som brukes i opplæringssammenheng og i forhold til gjeldende læreplaner.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal utvikle kunnskaper om, og innsikt i, den historiske utviklingen av ulike typer læremidler og digitale læringsressurser (trykte, visuelle, ekektroniske med mer) i lys av læreplan- og utdanningstradisjon i landet. Du skal få tilgang til kunnskaper om sentrale kjennetegn ved ulike typer læremidler og digitale læringsressurser. Du skal tilegne seg kunnskaper om didaktiske kriterier for utvikling, utforming, presentasjon og vurdering av pedagogiske tekster, trykte og visuelle læremidler og digitale læringsressurser i samsvar med læreplanene.

Du skal få kjennskap til ulike ’literacy’ og ’kompetanse’-former som funksjonell, kulturell, kritisk og digital. De skal tilegne seg kunnskaper om didaktiske og pedagogiske teorier om utvikling, utforming, presentasjon, analyse og vurdering av innholdet i og bruk av læremidler og læringsressurser i samsvar med gjeldende læreplan og offentlige bestemmelser.

Ferdigheter

Du skal lære å anvende din didaktiske kompetanse for å gjennomføre analyser, synteser, vurderinger og kritiske drøftinger av form og innhold i pedagogiske tekster og illustrasjoner i ulike typer læremidler og digitale læringsressurser.

Profesjonell (generell) kompetanse

Du skal utvikle en grunnleggende profesjonskunnskap og forståelse som senere kan brukes og videreutvikles på grunnlag av teoretisk innsikt og praksiserfaringer når det gjelder sentrale didaktiske kriterier for utvikling, utforming, presentasjon, analyse og vurdering av ulike typer læremidler og digitale læringsressurser.

Du skal vise at din kompetanse innenfor temaområdet også omfatter etiske refleksjoner og ansvarsbevisthet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Adgang til undervisning og eksamen er forbeholdt studenter med opptak til Master i pedagogikk, studieretningen KUL.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at 1. semester på masterstudiet i pedagogikk, studieretningen KUL, er gjennomført før du tar dette emnet.

Undervisning

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet omfatter ett arbeidskrav og en tredagers avsluttende hjemmeeksamen.

Arbeidskrav

Arbeidskrav består av en individuel pensumrelatert essayoppgave på 3-5 sider etter et oppgitt emne. Emneansvarlig lærer oppgir emnet.

Arbeidskravet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til den avsluttende hjemmeeksamenen.

Eksamen

Avsluttende tredagers hjemmeeksamen består av en kort didaktisk og/eller mediepedagogisk analyse av et trykt eller visuelt læremiddel, pedagogisk tekst, digital læringsressurs, programpakke, klasserom på nettet og lignende.

Hjemmeeksamenen kan skrives individuelt eller i grupper.

Omfanget av hjemmeeksamenen:

  • Individuell : 5-6 sider
  • Grupper på to: 8-10 sider
  • Grupper på tre: 12-14 sider

Frister og retningslinjer for arbeidskrav og hjemmeeksamen kunngjøres ved semsterstart.

Arbeidskrav og skriftlig eksamen skal gjennomføres i samme semster. Dersom du har fått godkjent arbeidskrav, men har strøket på eksamen kan du gå opp til eksamen på nytt uten å ta arbeidskravet om igjen. Arbeidkravet er gyldig i 2 år.

Sensorveiledning

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Emneansvarlig godkjenner arbeidskravet. Kun hjemmeeksamen er grunnlag for karakterfastsetting.

Hjemmeeksamen 1 sensor.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Undervisning i emnet tilbys siste gang vår 2019.

Eksamen

Eksamen i emnet tilbys siste gang vår 2020.

Undervisningsspråk

Norsk