PED4502 – Sosiale medier og forskningsmetoder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg

 • ulike typer av sosiale medier og virtuelle verdener og anvendelser av disse
 • etnografi for internett og nye medier
 • sosial nettverksanalyse (SNA)

I emnet skal du også gjennomføre praktiske øvelser i 1) pedagogisk rollespill i en virtuell verden og 2) sosial nettverksanalyse.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg følgende

Kunnskaper

 • Du skal kjenne til viktige trekk ved utviklingen av Internett til dagens sosiale medier (fra WWW til web 2.0 og dagens "tingenes internett"), og viktige metoder for å analysere deltagelse i sosiale medier og virtuelle verdener.

Ferdigheter

 • Du skal kunne bruke spesifikke metoder og verktøy for å analysere innhold og strukturer i sosiale medier og virtuelle verdener med fokus på pedagogiske og utdanningsvitenskapelige perspektiver

Generell kompetanse

Du skal forstå

 • Premisser for og konsekvenser av, pedagogiske anvendelser av sosiale medier i utvalgte kontekster i utdanning, arbeidsliv og museer.
 • Forskningsetiske spørsmål knyttet til bruken av Internett og sosiale medier.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Emnet er obligatorisk i masterprogrammet i pedagogikk, studieretning Kommunikasjon, design og læring og alle studenter som er tatt opp til studieretningen får plass på emnet.

Utover dette kan andre kvalifiserte søkere tas opp ved kapasitet.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Søkere må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Rangering av søkere til emnet

Kvalifiserte søkere som ikke har plass på programmet rangeres etter søkertidspunkt.

Kapasitet på emnet

Kapasiteten er minimum 5, maksimum 30.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at første semester av studieretningen er gjennomført og bestått før du tar dette emnet.

Undervisning

Undervisningen består av seminarer og praktiske øvingsoppgaver (presentasjoner og PC-labarbeid). Tre typer av aktiviteter vil stå sentralt:

 1. Forelesninger
 2. Gruppeoppgaver, diskusjoner og studentpresentasjoner
 3. Praktiske øvelser (PC-lab benyttes i praktiske øvelser)

Obligatoriske aktiviteter

Emnet har to obligatoriske aktiviteter som skal godkjennes av emneansvarlig før du kan  ta eksamen.

 1. Studentpresentasjoner knyttet til studiekravet, presentasjon av gruppeoppgaven, en fagtekst 
 2. Individuell oppgave: Praktisk øvingsoppgave i sosial nettverksanalyse

Gjennomføring av obligatoriske aktiviteter og eksamensoppgavene forutsetter at du deltar i undervisningen.

Informasjon om krav og frister til de obligatoriske aktivitetene blir gitt ved semesterstart.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 2 år (inkludert det semesteret de ble registrert).

Adgang til undervisning

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak til emnet.

Eksamen

Eksamen består av en skriftlig oppgave og muntlig eksamen.

 1. Gruppeoppgave: Fagtekst på 8-10 sider om anvendelse av virtuelle verdener og/eller sosialt medium for kommunikasjon eller læring i en kontekst (skole, arbeidsliv eller kultursektor) (50% av samlet karakter) . Gruppeoppgaven gis i starten av emnet.
 2. Muntlig eksamen (50% av samlet karakter) 

Krav til eksamensoppgavene, samt frister for disse vil bli kunngjort ved semesterstart.

For å gå opp til muntlig eksamen, må du ha fått godkjent alle obligatoriske aktiviteter og den skriftlige eksamensoppgaven.

Sensurordning

Skriftlig oppgave: To sensorer

Muntlig eksamen: To sensorer.

I muntlig eksamen kan du bli spurt om arbeidet med den skriftlige oppgaven, pensumlitteratur og tema fra undervisningen.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler tillatt på muntlig eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Du kan vanligvis ta eksamen på nytt, men tidspunktet er avhengig av om du hadde gyldig forfall til ordinær eksamen.

Både obligatoriske aktiviteter og muntlig eksamen gjennomføres i samme semester. Hvis du har godkjente obligatoriske aktiviteter og skriftlige eksamensdeler, men stryker på muntlig eksamen, kan muntlig eksamen gjennomføres på nytt uten at obligatoriske aktiviteter og skriftlige eksamensoppgaver må tas på nytt.

Ved oppmelding til ny muntlig eksamen (enten fordi du har strøket eller fordi du vil forbedre karakteren) må du selv levere inn de tidligere godkjente besvarelsene dine til studieadministrasjonen innen en gitt frist.

Hvis du vil forbedre karakter på de skriftlige eksamensdelene, må du ta hele emnet på nytt. Ny eksamen må tas neste gang emnet tilbys ordinært.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende, periodisk evaluering av emnet.

Vår 2021

Emnet er obligatorisk i studieretningen Kommunikasjon, design og læring.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk vil være både norsk og engelsk. Informasjon om undervisningsspråk gis sammen med plan for undervisningen før semesterstart.