PED4550 – Designbaserte metoder, medieetnografi og interaksjonsanalyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvordan studerer man læringsforløp eller arbeidsprosesser? Snakker man med folk? Ser man på dem? Sender man dem et spørreskjema? Hvordan planlegger man for denne typen undersøkelser? Hvordan gjennomfører man dem? Hvilke typer data trenger man? Hvordan ser en prosjektskisse ut og hva skal man med den?

I kurset diskuteres og presenteres kunnskap om forskningsprosessen fra planlegging til oppskriving av analyser.

Disse og lignende spørsmål vil bli utforsket med utgangspunkt i prosjektarbeid i grupper, samt arbeid med en skriftlig oppgave rettet mot planlegging av en empirisk studie. Emnet retter seg mot studenter som snart skal i gang med masteroppgavene sine og trenger å styrke metodekunnskapene sine.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg

kunnskaper om

 • innovative læringsforløp
 • design-basert forskning
 • interaksjonsanalyse
 • etnografiske tradisjoner og deres rolle innen læringsforskning

ferdigheter til å

 • planlegge innovative læringsforløp
 • design eksperimenter og empiriske casestudier med bruk av etnografisk metode
 • planlegge masteroppgaven

kompetanse i å

 • planlegge og gjennomføre (et mini) designeksperiment eller etnografisk studie med innsamling av data
 • vurdere viktige forskningsetiske sider ved etnografiske studier innenfor læringsfeltet

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Alle studenter som er tatt opp på masterprogrammet i pedagogikk, studieretning Kommunikasjon, design og læring, får plass på emnet. Utover dette kan andre kvalifiserte søkere tas opp ved kapasitet.

Exchange students

The course is open for all master level applicants.

Erasmus applicants, please click here for information about admission.

Access to the course and exam

Students who have been admitted to the Master of Philosophy program in Education: Communication, Design and Learning, are guaranteed participation in the course. If capacity allows, other eligible applicants will be considered. Places will be granted according to the time of application. Classes are reserved for students with admission to the course.

Ranking applicants for admission

Eligible applicants, other than students enrolled in this program, will be ranked according to the time of their application.

Course capacity

Minimum 5 and maximum 30.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at 1. og 2. semester på masterprogrammet er gjennomført og godkjent før man tar dette emnet.

Undervisning

Undervisningen vil bestå av ukentlige seminarer og praktiske gruppeoppgaver. Tre typer av aktiviteter vil stå sentralt:

 1. Forelesninger
 2. Designmetodeverksted
 3. Gruppearbeid

Pensum utgjør ca. 800 sider.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Arbeids- og studiekravene er obligatoriske.

Undervisningsspråk er norsk og engelsk. (Engelsk, hvis engelskspråklige deltagere. Undervisningsspråk kunngjøres ved semesterstart.)

Eksamen

Emnet har to obligatoriske aktiviteter som skal godkjennes av emneansvarlig før du kan fremstille deg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

1. Gruppeoppgave: Artikkelpresentasjon

2. Gruppeoppgave: Intervensjonsdesign

Eksamen

Individuell skriftlig oppgave om metodiske problemstillinger som er relevante for masteroppgave, 12-15 sider. Nærmere informasjon om frister og krav gis ved semesterstart. Eksamen teller 100 prosent av karakteren.

Begge gruppeoppgavene (obligatoriske aktivitetene) må være godkjent av emneansvarlig før du kan levere den individuelle skriftlige oppgaven (eksamen).

Sensurering

Eksamen: To sensorer hvorav én intern og én ekstern.

Den individuelle skriftlige oppgaven (eksamen) utgjør 100 prosent av karakteren.

Du må ha bestått både gruppeoppgavene (obligatoriske aktivitetene) og den individuelle skriftlige oppgaven (eksamen) for å bestå emnet. Har du ikke bestått den individuelle oppgaven, men du har bestått gruppeoppgavene, kan du ta den individuelle oppgaven på nytt neste gang emnet tilbys ordinært uten å ta gruppeoppgavene på nytt. Beståtte gruppeoppgaver er gyldige i 2 år.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensspråk er norsk eller engelsk. Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Muntlig eksamen besvares på norsk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk sluttevaluering høst 2015

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Undervisning i emnet tilbys siste gang høst 2019.

Eksamen

Eksamen i emnet tilbys siste gang høst 2020.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Organisering av emnet

Emnet tilbys som heltidsstudium, men vil også være tilrettelagt for deltidsstudenter.