SPED4100 – Audiopedagogikk - Hørsel, språk og kommunikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Koronaviruset: Undervisning og eksamen Høst 2020:

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon!

 

Dette emnet gir deg innsikt i hørselshemming og hørselsrelaterte vansker knyttet til språk, tale og kommunikasjon. Kognitiv utvikling i forbindelse med hørselsvansker vil også bli belyst, i tillegg til sosiale og emosjonelle aspekter ved hørselshemming. Emnet vil bygge på forskningsbasert kunnskap om de ulike temaene. Tverrfaglig arbeid med hørselshemmede vil også bli behandlet, og hørselshemming i et livsløpsperspektiv legges til grunn i undervisningen.

Hva lærer du?

Du skal ha kunnskaper om:

 • Hørselens anatomi, fysiologi og patologi
 • Hjernens utvikling og funksjon
 • Kognitive prosesser relatert til hørselsnedsettelse
 • Ulike former for hørselstap samt praktiske, kommunikative og psykososiale konsekvenser
 • Hørselsrelaterte problemer (tinnitus, auditiv nevropati, auditive prosesseringsvansker og språkvansker som følge av disse)
 • Taleorganets anatomi og fysiologi
 • Hørselstekniske hjelpemidler, inkludert høreapparat og cochleaimplantat
 • Akustikk, fonetikk og lingvistikk
 • Ulike tester for diagnostikk av hørsels-, kognisjons- og språkvansker
 • Ulike språk-, kognisjons- og taleoppbygningsteknikker
 • Komorbiditet (f eks afasi, demens eller ADHD og hørselnedsettelse)
 • Lese- og skriveutvikling hos individer med hørselsnedsettelse
 • Flerspråklighet og hørselsnedsettelse

Ferdigheter:

 • Ved hjelp av ulike kartleggingsverktøy skal du kunne kartlegge barn, unge og voksnes språk-, hørsel-, kognisjons- og kommunikasjonssituasjon
 • Bistå hørselshemmede i alle aldre med språk-, tale-, lytte-, kognisjon- og kommunikasjonshabilitering/rehabilitering
 • Veilede foreldre, andre nærpersoner og lærere
 • Arbeide i tverrfaglige team
 • Nettbasert veiledning og behandling (teoretisk kunnskap og noe praktisk erfaring fra labmiljø)
 • Skreddersy og gjennomføre individuelt habiliterings- /rehabiliteringsopplegg for barn, unge og voksne, både i forhold til praktiske, kommunikative og psykososiale aspekter

Profesjonell kompetanse:

 • Beherske fagområdets terminologi og kunne arbeide selvstendig
 • Kommunisere om faglige problemstillinger både med spesialister og til allmennheten
 • Bidra med nytenkning og innovasjonsprosesser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Adgang forutsetter opptak til masterprogrammet i spesialpedagogikk.

Undervisning

Undervisning: Emnets undervisningsformer er varierte og inkluderer forelesninger og seminarer, problembasert læring/casebasert undervisning, testkurs og prosjektarbeid. Deler av undervisningen er obligatorisk, og det er arbeidskrav på emnet. Undervisningen går over hele høst- og vårsemesteret, inkludert praksis.

Veiledning: Hver prosjektgruppe får inntil 1 timers veiledning i forbindelse med prosjektarbeidet.

Praksis:Høsten 2020 kan det bli endringer i praksisstrukturen. Beskjeder om endringer vil publiseres i Canvas.

Studentene skal ha 7 uker obligatorisk praksis under veiledning. I tillegg kommer 3 ukers praksis i SPED4002 - Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid med testsertifisering. De to praksisenhetene vil, så langt det er mulig, bli integrert. Noe av praksisen kan arrangeres internt på instituttet.

For informasjon om praksisopplæring ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP), se her.

Les Retningslinjer for ekstern praksis ved studier på ISP.

Obligatoriske komponenter:

Obligatoriske komponenter er

 1. PBL
 2. Tre skriftlige arbeidskrav
 3. prosjektarbeid
 4. praksis

De obligatoriske komponentene må være gjennomført og godkjent før kandidaten får fremstille seg til skriftlig eksamen.

Les mer om obligatoriske komponenter og fremmøte.

Nærmere utfyllende retningslinjer for praksisundervisningen vil bli utarbeidet.

Eksamen

Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Obligatoriske komponenter som praksis, PBL, arbeidskrav og øvrig undervisning samt deltakelse på enkelte forelesninger og prosjektarbeid må være gjennomført og godkjent før kandidaten får gå opp til eksamenskomponenten skriftlig individuell eksamen. Nærmere spesifikasjon av arbeidskravene foreligger ved starten av studieåret. Emnet er ikke bestått med mindre alle komponentene som eksamen består av er bestått.


Eksamen består av

 • 3 dagers hjemmeeksamen (høstsemesteret, teller 50 % av karakteren)
 • individuell 4-timers skriftlig eksamen (vårsemesteret, teller 50 % av karakteren)

Emnet er ikke bestått med mindre alle eksamensdelene er bestått

 

Tidligere eksamensoppgaver

 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Eksamensdeler (obligatoriske komponenter, arbeidskrav og eksamen) er gyldige i 3 år. Du trenger ikke å ta arbeidskravene på nytt hvis du går opp til ny eksamen innen 3 år.

Ikke-bestått på første eksamen får ikke konsekvenser for deltagelse i undervisning eller innlevering av obligatoriske komponenter eller eksamenskomponenter i vårsemestret.

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Fakultetet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer ved skriftlig eksamen. Instituttet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer ved hjemmeeksamen. Studenter som består eksamen, men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle 3  eksamensforsøk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Les studentenes evaluering våren 2019

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk