SPED4100 – Audiopedagogikk - Hørsel, språk og kommunikasjon

Kort om emnet

Dette emnet gir deg innsikt i hørselshemming og hørselsrelaterte vansker knyttet til språk, tale og kommunikasjon. Kognitiv utvikling i forbindelse med hørselsvansker vil også bli belyst, i tillegg til sosiale og emosjonelle aspekter ved hørselshemming. Emnet vil bygge på forskningsbasert kunnskap om de ulike temaene. Tverrfaglig arbeid med hørselshemmede vil også bli behandlet, og hørselshemming i et livsløpsperspektiv legges til grunn i undervisningen.

Hva lærer du?

Hva lærer du? Læringsmål og kunnskapsmål:

1. Oppnå kunnskaper om ulike former for hørselstap, komorbide diagnoser og årsakene til disse

Studenten skal kunne

forstå og forklare hørselens anatomi og fysiologi

beskrive ulike årsaker til hørselstap og hvilke risikofaktorer det er for å få hørselstap

beskrive hovedtrekkene ved tinnitus, hyperakusis, auditive prosesseringsvansker (APD), auditiv nevropati og andre hørselstilstander med utfordrende diagnostikk

2. Oppnå kunnskaper om ulike former for hørselstilstander og årsakene til disse

Studenten skal kunne

forklare hva som kan være årsaken(e) til hørselstilstander som tinnitus, hyperacusis, misofoni og Auditory Processing Disorder

beskrive hva som kjennetegner ulike former for hørselstilstander

forklare og sammenligne nevrofysiologiske og psykologiske modellene for å forstå tinnitus

forklare og sammenligne andre nevroutviklingsfortyrrelser i forhold til kjennetegn ved auditive prosesseringsvansker (APD)

3. Oppnå kunnskaper om hvordan vi kan kartlegge hørselstap og hørselstilstander

Studenten skal kunne

beskrive og bruke vanlige audiometriske metoder ved kartlegging av hørselstap

sammenstille og tolke resultater fra audiometriska måliger

bruke kartleggingsmetodikk ved kartlegging av hørselstilstander

bruke kartleggingsmetodik og kartleggingsverktøy ved kartlegging av språk, kommunikasjon og kognisjon hos personer med hørselstap

4. Oppnå kunnskaper om språklige, kommunikative, kognitive og psykososiale konsekvenser av hørselstap i et livsløpsperspektiv

Studenten skal kunne

drøfte hvordan forskjellige typer hørselstap kan påvirke kognisjon, språk og kommunikasjon i et livsløpsperspektiv

drøfte hvordan bruk av høreapparat og cochleaimplantat kan påvirke forutsetningerne for utvikling og aldersrelatert forendring av kognitiv, språklig og kommunikativ evne, og for helse og livskvalitet i et livsløpsperspektiv

drøfte psykososiale konsekvenser av hørselstap i et livsløpsperspektiv

5. Oppnå kunnskaper om psykosomatiske konsekvenser av hørselstilstander og innsikt i behandling av disse

Studenten skal kunne

forklare de vanligste følgetilstander og psykosomatiske konsekvenser av tinnitus, nedsatt lydtoleranse og Auditory Processing Disorder

forklare og sammenligne vanligste behandlingsmodeller

anvende enkelte terapiøvelser for behandling av tinnitus og nedsatt lydtoleranse

6. Oppnå kunnskaper og ferdigheter i bruk av ulike tekniske, pedagogiske, språklige, kognitive og psykososiale intervensjoner for hørselstap i et livsløpsperspektiv

Studenten skal kunne

beskrive høreapparater, Cochlea Implantater (CI) og Baha

beskrive noe hørselsteknisk utstyr

forklare hvordan høreapparater og Cochlea Implantater (CI) brukes sammen med hørselsteknisk utstyr

forklare og formidle i hvilke situasjoner og livsarenaer høreapparater, CI og hørselsteknisk utstyr kan ha betydning for pedagogiske, språklige og kognitive evner

forklare mestring av stress ved hørselstap i voksen alder

argumentere for valg av intervensjonsmetoder for personer med hørselstap basert på evidensvurdering

forklare hensikt og oppbygning til vanlige intervensjonsmetoder som brukes innen audiopedagogikk

planlegge intervensjon ved hørselsrelaterte problemer med kognisjon, språk og kommunikasjon i et livsløpsperspektiv

foreslå pedagogiske tiltak og tilpasninger for personer med hørselstap

7. Oppnå kunnskaper om hvordan vi kan forstå forskningsartikler og hva evidensbasert audiologi er

Studenten skal kunne

forstå hvordan en vitenskapelig artikkel er strukturert og beskrive hvor forskjellige typer audiologisk forskning publiseres

kritiskt vurdere vitenskaplige artikkler med hensyn til troverdighet og bidrag til kunnskapsutvikling innen audiologi

forklare hovedtrekkene i evidensbasert audiologi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Adgang forutsetter opptak til masterprogrammet i spesialpedagogikk.

Undervisning

Undervisning: Emnets undervisningsformer er varierte og inkluderer forelesninger og seminarer, problembasert læring/casebasert undervisning, testkurs og prosjektarbeid. Deler av undervisningen er obligatorisk, og det er arbeidskrav på emnet. Undervisningen går over hele høst- og vårsemesteret, inkludert praksis.

Veiledning: Hver prosjektgruppe får inntil 1 timers veiledning i forbindelse med prosjektarbeidet.

Praksis:Høsten 2020 kan det bli endringer i praksisstrukturen. Beskjeder om endringer vil publiseres i Canvas.

Studentene skal ha 7 uker obligatorisk praksis under veiledning. I tillegg kommer 3 ukers praksis i SPED4002 - Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid med testsertifisering. De to praksisenhetene vil, så langt det er mulig, bli integrert. Noe av praksisen kan arrangeres internt på instituttet.

For informasjon om praksisopplæring ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP), se her.

Les Retningslinjer for ekstern praksis ved studier på ISP.

Obligatoriske komponenter:

Obligatoriske komponenter er

  1. PBL
  2. Tre skriftlige arbeidskrav
  3. prosjektarbeid
  4. praksis

De obligatoriske komponentene må være gjennomført og godkjent før kandidaten får fremstille seg til skriftlig eksamen.

Les mer om obligatoriske komponenter og fremmøte.

Nærmere utfyllende retningslinjer for praksisundervisningen vil bli utarbeidet.

Eksamen

Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Obligatoriske komponenter som praksis, PBL, arbeidskrav og øvrig undervisning samt deltakelse på enkelte forelesninger og prosjektarbeid må være gjennomført og godkjent før kandidaten får gå opp til eksamenskomponenten skriftlig individuell eksamen. Nærmere spesifikasjon av arbeidskravene foreligger ved starten av studieåret. Emnet er ikke bestått med mindre alle komponentene som eksamen består av er bestått.


Eksamen består av

  • 3 dagers hjemmeeksamen (høstsemesteret, teller 50 % av karakteren)
  • individuell 4-timers skriftlig eksamen (vårsemesteret, teller 50 % av karakteren) NB! omgjøres til hjemmeeksamen våren 2021

Emnet er ikke bestått med mindre alle eksamensdelene er bestått

 

Tidligere eksamensoppgaver

 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Eksamensdeler (obligatoriske komponenter, arbeidskrav og eksamen) er gyldige i 3 år. Du trenger ikke å ta arbeidskravene på nytt hvis du går opp til ny eksamen innen 3 år.

Ikke-bestått på første eksamen får ikke konsekvenser for deltagelse i undervisning eller innlevering av obligatoriske komponenter eller eksamenskomponenter i vårsemestret.

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Fakultetet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer ved skriftlig eksamen. Instituttet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer ved hjemmeeksamen. Studenter som består eksamen, men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle 3  eksamensforsøk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Les studentenes evaluering våren 2019

Les studentenes evaluering våren 2021

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk