Geofag i skolen - Jorda i forandring

'Geofag i skolen'-programmet og emnene GEO2910V/ 2920V/ 2930V/ 2940V ble nedlagt i 2019. Vi henviser interesserte til muligheten å ta GEO-emner med ledig kapasitet som enkeltemnestudent. Søk om opptak til å bli enkeltemnestudent.

Isbreer som smelter er sett på som gode indikatorer på et varmere klima. Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Isbreer som smelter er sett på som gode indikatorer på et varmere klima. Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Videreutdanningsemne i geofag med vekt på å drive undervisning om jorden i forandring, jf læreplanen for programfag GEOFAG i videregående skole. Emnet kombinerer innføring i geologiske og meteorologiske prosesser og grunnleggende ferdigheter for geofag. 

Emnet gir en uttelling på 15 studiepoeng for studenter på videreutdanning. Dersom emnet tas som etterutdanningskurs, får deltagerne et kursbevis i stedet for studiepoeng og avsluttende vurdering i emnet.

Kunnskapsmål

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne:

 • Hovedtrekk når det gjelder geologisk tid, platetektonikk og kvartærgeologi
 • Hovedtrekkene i klimaendringer, teorier om årsaker til klimaendringer og spor i felt
 • Forklare hvordan geoprosesser er med på å forme jorda, og hvordan man har kommet fram til dagens forståelse av viktige geoprosesser
 • Gangen i vitenskapelig og populærvitenskapelig publisering i geofagene, herunder kritisk lesning, kildekritikk og referering.

Ferdighetsmål

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne:

 • Integrere grunnleggende ferdigheter (muntlig, lese, skrive, regne, digitale verktøy) i geofagundervisningen.
 • Gjennomføre et undervisningopplegg basert på rammeverket «Teaching for understanding» og “Making thinking visible” og reflektere over læringsaktiviteter som bidrar til elevers forståelse.
 • Skrive en populærvitenskapelig artikkel, samt kunne gi, motta og bearbeide tilbakemeldinger på egen og andres tekster (kamratvurdering).

Holdninger

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne:

 • Være bevisst på hvilke utfordringer elever har i sin forståelse av geoprosesser som foregår over store tidsrom

Hvordan søke dette emnet?

'Geofag i skolen'-programmet og emnene GEO2910V/ 2920V/ 2930V/ 2940V ble nedlagt i 2019, og tilbys ikke lenger. 

Vi henviser interesserte til muligheten å ta GEO-emner med ledig kapasitet som enkeltemnestudent. Søk om opptak til å bli enkeltemnestudent.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse,
og realfag fordypning som inneholder:

en av disse:

 • Matematikk R1
 • Matematikk (S1+S2)

og en av disse:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, og med fag fra høyere utdanning.

Undervisning

Emnet har fjernundervisning ved bruk av læringsplattform og dessuten fire samlinger, to på to dager og to på tre dager (totalt 75 timer). I løpet av samlingene blir det forelesninger, presentasjoner og øvinger. Feltarbeidet vil være både individuelt og gruppevis. Det vil være et stort innslag av egenarbeid mellom samlingene. Mer informasjon om undervisningen vil ligge på Fronter.

 • Frammøte: Det kreves frammøte på minst 80 % av det som skjer på de tre samlingene. Dersom kravet om obligatorisk tilstedeværelse ikke er oppfylt, mister studenten retten til å gå opp til eksamen. Det kreves i tillegg tilstedeværelse ved avslutningen av alle samlinger. Dette for å sikre at studenten får grunnlag for solide refleksjoner med omsyn til presentasjon av geofaglig stoff. Eget arbeid mellom samlingene må påregnes.
 • Veiledning: Det er krav til å møte på minst to veiledninger i løpet av prosessen der studentene arbeider med kursoppgavene
 • Presentasjon: På samlingene presenteres eget arbeid. På siste samling er det eksamenspresentasjon for både etter- og videreutdanningsstudenter..
 • Skriftlig oppgave: For de som tar emnet som videreutdanning er det innlevering av en skriftlig oppgave med innleveringsfrist 1. august 2017.

Vurdering og eksamen

Skriftlig besvarelse og muntlig presentasjon på siste samling teller til sammen 100 %. Karakter A-F.

All obligatorisk undervisning slik det er beskrevet under punktet Undervisning må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Studentene er selv ansvarlige for å holde seg informert om de gjeldende frister.

Mer informasjon om eksamen kan du lese på eksamenssidene.

Overlapping

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende, periodisk evaluering av emnet.

Dette emnet ble periodisk evaluert våren 2013 (pdf).

Publisert 24. apr. 2014 14:41 - Sist endret 19. jan. 2021 12:00