Geofag: Etter- og videreutdanning for lærere

Geofag: Etter- og videreutdanning for lærere er en årsenhet i geofag. Studieprogrammet er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for geofag og Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen (Naturfagsenteret).

Emner i "Geofag i skolen" tilbys ikke høst 2018-2019.

Studenter i felt foran Middalsbreen, Hardangerjøkulen. Foto: GEO/MB

Geofag gir norske elever muligheten til å få god og dypere for forståelse geofaglige prosessene på jorden og viktige energi-, klima- og miljøspørsmål.

Geofag ble innført som programfag i den videregående skole i 2007 og omfatter emner fra fagområdene geologi, geofysikk og naturgeografi. De færreste lektorer har kompetanse i alle emnene som inngår i programfaget, noe som kan være en utfordring både faglig og didaktisk. Et nytt fag er en stor utfordring for læreren som skal undervise det. Ved å gjennomføre Geofag – videreutdanning for lærere får lærere oppdatert og utviklet sine kunnskaper både i geofag og i geofagdidaktikk. Studiet er på bachelornivå.

Hva lærer du?

Emnene som tilbys er en videreutdanning for lærere i videregående skole som underviser, eller skal undervise i programfaget geofag. Emnene inneholder både geofag og fagdidaktik, og er strukturert etter hovedmomenter i læreplanen for programfag geofag.

Du vil lære om geofaglige fagområder som mineralogi og petrografi, meteorologi, geomatikk, platetektonikk, geoteknikk, hydrologi, ekstremvær, skred, flom, petroleumsgeologi og petroleumsutvinning, andre georessurser, ferskvann i et globalt perspektiv, historisk geologi og klimatologi. I tillegg vil du lære om bruk av feltarbeid i undervisningen, om argumentasjon og rollespill, om underveis- og sluttvurdering i geofag og grunnleggende læringsteori knyttet til eksempler fra undervisning i geofaglige emner.

Studiet er hovedsaklig tenkt for deg som allerede underviser i geofag, men er også mulig å ta dersom du planlegger å bli lærer i geofag. Du trenger en klasse som du kan bruke når du jobber med å utvikle undervisningsopplegg. Har du ikke en egen klasse må du gjøre avtale med en lærer om å få "låne" en.

Hvordan søke?

Emner i "Geofag i skolen" vil ikke tilbys høst 2018 og 2019.

 

Antall studieplasser: 18 (inkludert de som tar emnet som etterutdanning).

Programmets målgruppe er geofaglærere i den videregående skolen, men ordinære studenter kan også ta emnet.

Opptakskrav

Opptak krever normalt generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre, og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg er det spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2) og enten
  • Matematikk (R1+R2) eller
  • Fysikk (1+2) eller
  • Kjemi (1+2) eller
  • Biologi (1+2) eller
  • Informasjonsteknologi (1+2) eller
  • Geofag (1+2) eller
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Rangeringsregler

Lærere som allerede underviser i geofag prioriteres framfor de som ikke gjør det.
På neste nivå vil studenter som tar programmet som videreutdanning prioriteres framfor de som tar det som etterutdanning.

Oppbygning og gjennomføring

Geofag - etter- og videreutdanning for lærere er et deltidsstudium. Studiet består av fire emner, hvert på 15 sp, og består av omtrent halvparten geofag og halvparten fagdidaktikk. Emnene tar for seg tema som er dagsaktuelle for geofaglærere. Emnene er på bachelornivå og kan inngå i en bachelorgrad. Emnene kan tas uavhengig av hverandre.

Emner i Geofag i skolen vil ikke tilbys høst 2018 og 2019

Emner i Etter- og Videreutdanning i geofag/fagdidaktikk fra Institutt for Geofag, UiO vil ikke gå høst 2018 og 2019. Et nytt tilbud med 5 SP kurs er under utvikling og vil trolig kunne tilbys første gang 2019. De nye kursene blir i stor grad feltbaserte og gitt som intensivkurs over en uke med eget arbeid i forkant og i etterkant av samlingen.

Emner Studiepoeng Samlinger Start Eksamen

Tidligere emner

       
Geofag i skolen - Feltarbeid i geotop (GEO2910V) 15 3+3+2+2 dager Høst 2013, 2017 Vår 2014, 2018
Geofag i skolen - Naturkatastrofer (GEO2920V) 15 2+2+3+3 dager Høst 2014 Vår 2015
Geofag i skolen - Georessurser og miljø (GEO2930V) 15 2+2+3+3 dager Høst 2015 Vår 2016
Geofag i skolen - Jorda i forandring (GEO2940V) 15 2+2+3+3 dager Høst 2016 Vår 2017

Hvert emne i "Geofag i skolen" legges opp som deltidsstudium for lærere som arbeider i skolen. Vi bruker en digital læringsplatform for å holde kontakt med studentene, gi tilgang på fagressurser og levere inn besvarelser. Hvert emne har tre-fire samlinger med forelesninger, øvinger, diskusjoner og veiledning. Hver samling går over to-tre dager. Totalt har et emne 75 timer undervisning.

UiO kan IKKE garantere at du vil få muligheten til å ta alle emner i programmet.

Ved for få søkere kan det bli aktuelt å avlyse kommende emne.

Undervisning og eksamen

Tid og sted for undervisning og eksamen vil det bli opplyst om i Fronter og på samlingene. Undervisningen vil hovedsaklig holdes ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. Deler av undervisningen vil også holdes i felt.

Undervisning og læringsformer

Undervisningen på samlingene vil være eksemplarisk faglig og didaktisk, i den forstand at den tar utgangspunkt i de geofaglige forholdene der undervisningen finner sted. Det blir et arbeidskrav til studentene å tilpasse undervisningen på samlingene til lokale fysiske og organisatoriske forhold ved egen skole.

I studiet vil det mellom samlingene være et stort innslag av selvstendig arbeid knyttet til konkrete undervisningsutfordringer i geofag ved egen skole. På samlingene vil forelesninger og øvinger forberede studentene på det arbeidet som kreves gjort før neste samling. Studiet medfører pålagte arbeidskrav og det vil være obligatorisk veiledning. På samlingene vil studentene legge fram sine undervisningsopplegg og resultatene av andre oppgaver.

Eksamen

Eksamen er en skriftlig beskrivelse og en muntlig presentasjon av utarbeidet opplegg for egen undervisning som samsvarer med emnets innhold, inkludert refleksjoner etter utprøving av det opplegget som studenten har utarbeidet.

Kontakt

Kontaktperson Ansvar E-post
Gunn Kristin Tjoflot EVU-ansvarlig i studieadministrasjonen, Institutt for geofag studieinfo@geo.uio.no
Anders Mattias Lundmark Fagansvarlig for emnet, Institutt for geofag a.m.lundmark@geo.uio.no
Publisert 24. apr. 2014 14:41 - Sist endret 11. des. 2018 13:42