Geofag: Etter- og videreutdanning for lærere

'Geofag i skolen'-programmet og emnene GEO2910V/ 2920V/ 2930V/ 2940V ble nedlagt i 2019. Vi henviser interesserte til muligheten å ta GEO-emner med ledig kapasitet som enkeltemnestudent. Søk om opptak til å bli enkeltemnestudent.

Studenter i felt foran Middalsbreen, Hardangerjøkulen. Foto: GEO/MB

Geofag gir norske elever muligheten til å få god og dypere for forståelse geofaglige prosessene på jorden og viktige energi-, klima- og miljøspørsmål.

Geofag ble innført som programfag i den videregående skole i 2007 og omfatter emner fra fagområdene geologi, geofysikk og naturgeografi. De færreste lektorer har kompetanse i alle emnene som inngår i programfaget, noe som kan være en utfordring både faglig og didaktisk. Et nytt fag er en stor utfordring for læreren som skal undervise det. Ved å gjennomføre Geofag – videreutdanning for lærere får lærere oppdatert og utviklet sine kunnskaper både i geofag og i geofagdidaktikk. Studiet er på bachelornivå.

Hva lærer du?

Emnene i en videreutdanning for lærere i videregående skole som underviser, eller skal undervise i programfaget geofag. Emnene inneholder både geofag og fagdidaktik, og er strukturert etter hovedmomenter i læreplanen for programfag geofag.

Du vil lære om geofaglige fagområder som mineralogi og petrografi, meteorologi, geomatikk, platetektonikk, geoteknikk, hydrologi, ekstremvær, skred, flom, petroleumsgeologi og petroleumsutvinning, andre georessurser, ferskvann i et globalt perspektiv, historisk geologi og klimatologi. I tillegg vil du lære om bruk av feltarbeid i undervisningen, om argumentasjon og rollespill, om underveis- og sluttvurdering i geofag og grunnleggende læringsteori knyttet til eksempler fra undervisning i geofaglige emner.

Studiet er hovedsaklig tenkt for deg som allerede underviser i geofag, men er også mulig å ta dersom du planlegger å bli lærer i geofag. Du trenger en klasse som du kan bruke når du jobber med å utvikle undervisningsopplegg. Har du ikke en egen klasse må du gjøre avtale med en lærer om å få "låne" en.

Hvordan søke?

'Geofag i skolen'-programmet og emnene GEO2910V/ 2920V/ 2930V/ 2940V ble nedlagt i 2019, og tilbys ikke lenger. 

Vi henviser interesserte til muligheten å ta GEO-emner med ledig kapasitet som enkeltemnestudent. Søk om opptak til å bli enkeltemnestudent.

Opptakskrav

Opptak krever normalt generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre, og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg er det spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2) og enten
  • Matematikk (R1+R2) eller
  • Fysikk (1+2) eller
  • Kjemi (1+2) eller
  • Biologi (1+2) eller
  • Informasjonsteknologi (1+2) eller
  • Geofag (1+2) eller
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

------------------

Rangeringsregler

Lærere som allerede underviser i geofag prioriteres framfor de som ikke gjør det.
På neste nivå vil studenter som tar programmet som videreutdanning prioriteres framfor de som tar det som etterutdanning.

------------------

Antall studieplasser: 18

Programmets målgruppe er geofaglærere i den videregående skolen, men ordinære studenter kan også ta emnet.

Oppbygning og gjennomføring

Geofag - etter- og videreutdanning for lærere var et deltidsstudium. Studiet bestod av fire emner, hvert på 15 sp, med omtrent halvparten geofag og halvparten fagdidaktikk. Emnene tok for seg dagsaktuelle tema for geofaglærere. Emnene på bachelornivå, kan inngå i en bachelorgrad. 

Emner i Etter- og Videreutdanning i geofag/fagdidaktikk fra Institutt for Geofag, UiO ble nedlagt i 2019 på grunn av manglende finansiering, og vil ikke lenger bli tilbudt. Det er usikkert om lignende etter- og videreutdanningstilbud vil bli tilbudt i framtiden.

Emner Studiepoeng Samlinger Start Eksamen

Tidligere emner

       
Geofag i skolen - Feltarbeid i geotop (GEO2910V) 15 3+3+2+2 dager Høst 2013, 2017 Vår 2014, 2018
Geofag i skolen - Naturkatastrofer (GEO2920V) 15 2+2+3+3 dager Høst 2014 Vår 2015
Geofag i skolen - Georessurser og miljø (GEO2930V) 15 2+2+3+3 dager Høst 2015 Vår 2016
Geofag i skolen - Jorda i forandring (GEO2940V) 15 2+2+3+3 dager Høst 2016 Vår 2017

Hvert emne i "Geofag i skolen" var lagt opp som deltidsstudium for lærere som arbeider i skolen. Det ble brukt en digital læringsplatform for å holde kontakt med studentene, gi tilgang på fagressurser og levere inn besvarelser.

Undervisningen bestod av tre-fire samlinger med forelesninger, øvinger, ekskursjoner, diskusjoner og veiledning. Hver samling gikk over to-tre dager. Totalt hadde et emne 75 timer undervisning.

Undervisning og eksamen

Tid og sted for undervisning og eksamen vil bli opplyst om i Fronter og på samlingene. Undervisningen vil hovedsaklig holdes ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. Deler av undervisningen vil også holdes i felt.

Undervisning og læringsformer

Undervisningen vil være eksemplarisk faglig og didaktisk, i den forstand at den tar utgangspunkt i de geofaglige forholdene der undervisningen til deltagerne finner sted. Det er et arbeidskrav å tilpasse undervisningen på samlingene til lokale fysiske og organisatoriske forhold ved sin egen skole.

I studiet vil det mellom samlingene være et stort innslag av selvstendig arbeid knyttet til konkrete undervisningsutfordringer i geofag ved egen skole. På samlingene vil forelesninger og øvinger forberede studentene på det arbeidet som kreves gjort før neste samling. Studiet medfører pålagte arbeidskrav og det vil være obligatorisk veiledning. På samlingene vil studentene legge fram sine undervisningsopplegg og resultatene av andre oppgaver.

Eksamen

Eksamen er en skriftlig beskrivelse og en muntlig presentasjon av utarbeidet opplegg for egen undervisning som samsvarer med emnets innhold, inkludert refleksjoner etter utprøving av det opplegget som studenten har utarbeidet.

Kontakt

Kontaktperson Ansvar E-post
Gunn Kristin Tjoflot EVU-ansvarlig i studieadministrasjonen, Institutt for geofag studieinfo@geo.uio.no
Anders Mattias Lundmark Fagansvarlig for emnet, Institutt for geofag a.m.lundmark@geo.uio.no
Publisert 24. apr. 2014 14:41 - Sist endret 19. jan. 2021 11:56