Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler geomorfologiske prosesser knyttet til vann (fluviale prosesser), breer (glasiale prosesser) og til frost i jord (periglasiale prosesser). Det blir lagt vekt på hvordan disse prosessene bearbeider landoverflata i alpine og polare strøk. Eksempler blir hentet fra dagens landskapsutvikling.

Hva lærer du?

Gjennom emnet skal du ha fått en forståelse av:

 • hvordan ulike prosesser utformer landskapet,danner ulike landskapsformer og hvordan klimaendringer påvirker prosessene
 • prosesser knyttet til hvordan vannet eroderer, transporterer og avsetter materiale
 • hvordan isbreer dannes og hvordan breenes massebalansen påvirkes av klimaet
 • breenes dynamikk og hydrologi
 • prosesser knyttet til skråningsbevegelser, jordsig og skred
 • hva permafrost er, hvordan det dannes og påvirkes av klimaet
 • frostprosessers betydning for geomorfologien med forvitring, erosjon og massetransport

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er plass til 20 studenter på dette emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emner må tas før undervisningsstart i GEG2110:

For studenter som tok GEG2110 våren 2015 eller senere gjelder at GEG2110 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Anbefalte forkunnskaper

GEO1010 – Naturgeografi (nedlagt), GEO1020 – Geologiske prosesser og materialer (nedlagt), GEO1030 – Vind, strøm og klima (nedlagt), GEF1100 – Klimasystemet (nedlagt)

Overlappende emner

Undervisning

Forelesning/kurs 4 timer pr. uke. Obligatorisk feltkurs og ekskursjon : 4-8 dager.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen, epost adresse: studieinfo@geo.uio.no

For å kunne delta i undervisningen er det et krav at følgende emner må være bestått før undervisningen starter:

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Rapport fra feltkurs og ekskursjon med individuell muntlig eksamen (teller ca. 30 %), og skriftlig 3-timers individuell eksamen ved semesterslutt (ca. 70 %). Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av karakterene i de enkelte eksamensdeler.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med GEO2210 – Geomorfologi ved praktisering av tregangersregelen.
 

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Dette emnet ble periodisk evaluert våren 2012 (pdf).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2018

Emnet videreføres som GEO2210 våren 2019.

Eksamen

Vår 2018

Undervisningsspråk

Norsk