Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Alle undervisningsbaserte emner arrangeres i form av seminarer og forelesningsrekker med tilhørende praktiske og teoretiske arbeidsoppgaver.

Praksis

Studiet kjennetegnes av mye praksis og retter seg mot studenter som allerede arbeider innenfor feltet.

Obligatorisk undervisning

Alle emner er obligatoriske. Det er krav om 75% fremmøte på emnene. Se hvert enkelt emne.

Undervisningsspråk

Primært norsk, men noe engelsk kan forekomme.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Eksamens- og vurderingsformer

Studentene vurderes gjennom en kombinasjon av muntlige og skriftlige eksamener, samt innleverte skriftlige oppgaver og deltagelse i undervisningen. For en nærmere beskrivelse, se presentasjonen av hvert emne innen studieretningen.

Eksamensspråk

I de fleste emnene som inngår i studieprogrammet gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, svensk eller dansk. Noen emner kan være på engelsk eller et annet fremmedspråk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 14:34