Hva lærer du?

Med en master i Elektronikk, informatikk og teknologi får du avanserte kunnskaper og ferdigheter til kunne å arbeide med elektronikk og informatikk både i offentlig og i privat sektor. Masteroppgaven gir deg mulighet til å fordype deg i et tema du selv har valgt, i samarbeid med forskere som er ledende på sitt område.

Etter at du har fullført en mastergrad i Elektronikk, informatikk og teknologi, har du oppnådd:

Kunnskaper

Du har avansert kunnskap om fysikk, informatikk og matematikk:

 • Digital og analog teknologi
 • Elektroniske sensor- og styringssystemer
 • Halvledermaterialer og framtidige teknologier og materialer for integrerte kretser
 • Programmering på forskjellige plattformer og til ulike formål
 • Hvordan man anvender matematiske metoder for analytiske og numeriske beregninger
 • Forskningsmetodikk og vitenskapelig metode

Du har avansert kunnskap om analoge og digitale elektroniske komponenter og kretser:

 • Du kan konstruere, simulere og analysere elektroniske kretser og systemer
 • Du har god kjennskap til elektroniske kretser og systemer og kan gjøre feilsøking
 • Du har forståelse for hvordan de sentrale delene av en datamaskin er bygget opp

Ferdigheter

Du kan bruke matematiske verktøy til analytisk og numerisk modellering:

 • Du kan modellere og analysere elektronikk og andre fysiske systemer.
 • Du har innsikt i statistikk for hypotesetesting og analyse av data.

Du kan lese og skrive programkode og forstå virkemåten av et dataprogram:

 • Du behersker metoder for å utforme og utvikle store datasystemer.
 • Du kan bruke aktuell programvare som verktøy for å utvikle algoritmer og programsystemer.

Du kan planlegge og gjennomføre et eksperimentelt arbeid:

 • Du kan håndtere avanserte instrumenter og elektrisk utstyr.
 • Du kan gjøre målinger for å verifisere og karakterisere elektroniske kretser og komponenter.
 • Du kan kombinere kunnskap fra flere områder for å oppnå ny og dypere faglig innsikt

Generell kompetanse

Du utvikler avansert profesjonell kompetanse i løpet av studiet:

 • Du kan kommunisere faglige temaer på en profesjonell måte, både muntlig og skriftlig til fagfeller, eksperter fra andre disipliner og allmennheten.
 • Du kan reflektere kritisk over utøvelse av sitt fag og er bevisst på relevante etiske problemstillinger.
 • Du kan anvende fagkunnskap i HMS-relatert arbeid og har høy bevissthet om problemstillinger knyttet til helse, miljø og sikkerhet.
 • Du kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser.
 • Du kan gjennomføre et forskningsprosjekt og utarbeide en større vitenskapelig rapport under veiledning fra en erfaren forsker, i tråd med etiske krav og retningslinjer.
Publisert 22. des. 2016 12:26 - Sist endret 12. feb. 2019 09:27