Hva lærer du?

Gjennom en bachelorgrad i estetiske studier og særlig den studiedefinerende 40-gruppen, lærer du å analysere estetiske problemstillinger og anvende dem på ditt valgte fordypningsfag: allmenn eller nordisk litteraturvitenskap, engelskspråklig litteratur, kunsthistorie, medievitenskap, musikkvitenskap eller teatervitenskap.

Kunnskaper

Kandidaten har bred kunnskap om:

 • sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet
 • om estetisk teori og om sentrale problemstillinger i estetikkens historie fra antikken og frem til nåtiden
 • estetiske problemstillinger i et sammenlignende, kritisk, historisk eller teoretisk perspektiv og kan redegjøre for dem i relasjon til sentrale fagbegreper
 • om akademisk oppgaveskriving og kildekritikk innen estetiske studier

Kandidaten kjenner til:

 • forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • sentrale forskningsområder innen estetiske studier

Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap:

 • innenfor fagområdet
 • om estetikk ved å finne og bruke primær- og sekundærlitteratur og andre ikke-litterære kilder

Kandidaten har kunnskap om:

 • fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • de viktigste bidragsyterne i den estetiske tradisjonen og om humanioras historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet generelt
 • Vestens filosofi- og vitenskapshistorie og om humanioras fagtradisjoner og plass i samfunnet
 • estetiske studiers påvirkning på samfunnsforhold i Norge og internasjonalt

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innen minst ett annet selvvalgt fagområde, som kan gi utfyllende perspektiver til estetiske studier og sikre faglig bredde i bachelorgraden

 

 

Ferdigheter

Kandidaten kan anvende:

 • faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • relevant estetisk fagterminologi, sette faglitteraturen inn i en større kontekst og analysere kunstuttrykk og problemstillinger i et estetisk perspektiv
 • estetisk faglitteratur og resultater fra forskningsarbeid på analyse av problemstillinger innen valgt fordypning og på generelle estetiske problemstillinger som er relevante for å kunne formidle innsikter om kunst og estetikk i vid forstand
 • estetisk teori i skriftlig og muntlig argumentasjon og treffe begrunnede valg i akademiske framstillinger

 

Generell kompetanse

Kandidaten har innsikt i:

 • relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • fagetiske problemstillinger knyttet til kildekritikk, sitering og forskning innen humaniora

Kandidaten kan planlegge og gjennomføre

 • varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • varierte skriftlige og muntlige estetikkfaglige oppgaver og prosjekter som strekker seg over tid og disponere tiden slik at oppgaver blir fullført innen en fastsatt frist
 • skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner alene eller i en gruppe, og i tråd med regler for sitering og kildekritikk samt krav til formell fremstilling innen estetiske studier

Kandidaten kan formidle:

 • sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • sentralt fagstoff som teorier, tolkninger og andre problemstillinger innen estetikk
 • tolkninger og analyser i et akademisk korrekt språk og med relevant ordforråd

Kandidaten kan utveksle:

 • synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • faglig begrunnede synspunkter med andre med bakgrunn innenfor estetikkfaget og gjennom dette bidra til økt kunnskap estetikkfaglige problemstillinger og utvikling av tolkninger, analyser og god praksis

Kandidaten kjenner til:

 • nytenking og innovasjonsprosesser
 • nytenkning innen estetikkfagets forskningsområder lokalt og internasjonalt
 
 
 
 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 30. mai 2017 14:04