Søknadsfrist og opptak

Det er opptak til dette studiet én gang i året.

  • Søknadsfrist i 2023: 15. april (1. mars for noen søkergrupper).

Du søker gjennom Samordna opptak

Studiekode

185 707

Studieplasser

78

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Spesielle opptakskrav

Du må ha en av disse:

  • Matematikk R1
  • Matematikk (S1+S2)

Og begge disse:

  • Fysikk 1
  • Kjemi (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Norskkunnskaper

I dette studiet foregår all kommunikasjon på norsk. Det er en forutsetning at studenter behersker norsk skriftlig og muntlig meget godt. Gode språkferdigheter er viktig for kommunikasjon underveis i studiet og i praksisopplæring.

Politiattest

Søkere som får tilbud om plass på dette studiet må legge frem politiattest slik den er beskrevet i legemiddelloven § 30 a. Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier, og kan miste studieretten.

Avhengig av praksissted kan noen studenter senere i studiet bli bedt om å levere politiattest slik den er beskrevet i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd, eller politiattest slik den er beskrevet i politiregisterloven § 39.

Slik søker du om politiattest.

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng.

Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, blir rangert i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering, jf. § 7-12 i forskrift om opptak til høgare utdanning.

Poenggrenser i 2022

  • Kvote for førstegangsvitnemål: 50,8
  • Ordinær kvote: 54,3

Poenggrensen er den laveste poengsummen som ga tilbud i forrige opptak til studiet. Vi vet ikke hva poenggrensene blir i neste opptak.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.

I lenken over finner du nettskjema både for godkjenning av norsk og utenlandsk utdanning. Du må bruke skjema som ligger under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 

Ved Farmasøytisk institutt er det krav om at følgende skal lastes opp i nettskjema/søknaden som du finner i lenken over:

VIKTIG! Det må komme klart frem i skjema hvilke papirer som hører til emnet det søkes innpass for. Dette er viktig da det vil lette saksbehandlingen. Hvis man søker om innpass for mange emner må man påberegne lengre saksbehandlingstid.

Farmasøytisk institutts tilbud om opptak for jevngodkandidater er innstilt i påvente av forbedret ordning.

Spesiell evaluering av søkere til dette programmet

Dette programmet er omfattet av regelverket om eksportkontroll. Eksportkontrollen gjelder for søkere fra land hvor det er mistanke om utvikling og bruk av masseødeleggelsesvåpen. UiO foretar en særskilt vurdering av disse søkerne.