Hva lærer du?

Bachelorprogrammet i filosofi, politikk og økonomi er en treårig grunnutdanning som forener fagene filosofi, statsvitenskap og samfunnsøkonomi, etter modell av de kjente Philosophy, Politics and Economics-programmene ved universitetene Oxford og Yale, men med større og tydeligere vekt på å bringe innsiktene i disse fagene sammen og i interaksjon.

Du får innføring i alle tre fag og i tillegg en egen innføring i hvordan hvert av dem møter store samfunnsutfordringer gjennom eksempler som klimakrisa. Slik får du forståelse av hvordan kunnskap i ett av fagene griper inn og også står i forhold til kunnskap i de andre to fagene. Du velger selv om du vil fordype deg i filosofi, statsvitenskap eller samfunnsøkonomi når du etter ett år på programmet kjenner dine egne interesser og anlegg godt. Du fordyper deg i ett at programmets tre fag og forener kunnskaper innen alle tre i et avsluttende bacheloressay.

En kandidat fra program for filosofi, politikk og økonomi

Kunnskap

 • kjenner godt til et bredt spekter av økonomiske, politiske og filosofiske teorier og begreper, og hvordan fagene griper inn i og relaterer seg til hverandre
 • har spesialiserte kunnskaper innen filosofi, statsvitenskap eller samfunnsøkonomi
 1. Fordypning i filosofi
 • har oversikt over filosofiens hovedområder: metafysikk og bevissthetsfilosofi, erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi, filosofihistorie, etikk og logikk; samt innblikk i hvilke grunnleggende spørsmål i livet og vitenskapen som hører inn under hvilket område, og hvordan man kan behandle spørsmålene systematisk
 • kjenner til ulike filosofiske teorier innen filosofiens hovedområder og hvordan de kan brukes til å besvare filosofiske spørsmål
 • kan lete frem og lese seg opp på litteratur om hvordan filosofer i ulike faglige posisjoner vurderer filosofiske spørsmål
 • har kunnskap om vestens filosofi fra antikken til i dag og filosofiens nytteverdi i dagens samfunn
 1. Fordypning i statsvitenskap
 • har grunnleggende kjennskap til innenriks- og utenrikspolitiske beslutningsprosesser, politiske systemer, regimeendring og politiske fenomener som nasjonalisme
 • har innsikt i betingelser for politisk kontroll med forvaltningen, samt for utforming og iverksetting av offentlig politikk
 • har bred kunnskap om analyse av politisk atferd og politiske partiers virksomhet, om politisk filosofi, politiske ideologier, fordelingsteori og politisk etikk
 • har god innsikt i grunnprinsippene for samfunnsvitenskapelig analyse og statistisk bearbeiding av forskningsdata
 • kan oppdatere sine kunnskaper i de ulike delene av statsvitenskapen
 • har kunnskap om den historiske utviklingen av faget statsvitenskap og samfunnsnytten av faget

     c)    Fordypning i økonomi

 • kjenner til et bredt spekter av økonomiske begreper, grunnleggende modeller og teorier for hvordan økonomien fungerer, og hvordan knappe ressurser kan utnyttes på en effektiv måte
 • vet hvordan økonomiske modeller konstrueres ved hjelp av logiske resonnementer og matematisk formulerte sammenhenger
 • har kjennskap til forutsetningene modellene bygger på, og kan redegjøre for det økonomiske innholdet i formelle modeller
 • kjenner grunnleggende statistiske metoder og metoder for tallfesting og testing av økonomiske sammenhenger
 • har bred kunnskap om metoder og teorier brukt til å presisere og analysere samfunnsøkonomiske spørsmål

Ferdigheter

 • kan anvende kunnskaper fra filosofi, politikk og økonomi til å belyse hvordan samfunnet fungerer og samfunnsutfordringer kan løses
 • kan reflektere over faglig utøvelse innen valgte fordypningsfag, ikke minst i lys av kunnskaper i de andre to fagene
 • kan finne, forklare og vurdere mulige løsninger på samfunnsmessige problemer ut fra et forent filosofisk, statsvitenskapelig og økonomisk perspektiv
 • behersker ulike faglige verktøy i filosofi, politikk og økonomi særlig innen valgte fordypningsfag

Generell kompetanse

 • har innsikt i normativ etikk, samt yrkesetiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre filosofiske, statsvitenskapelige eller økonomiske prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, med respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger
 • kan formidle kunnskap og problemstillinger fra filosofi, politikk og økonomi og egne faglige resonnementer skriftlig og muntlig på klar og korrekt norsk
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med faglig bakgrunn innen filosofi, statsvitenskap og/eller økonomi og gjennom dette bidra med innsikt i hvordan ulike typer av samfunnsutfordringer kan løses
 • kjenner til nyere utvikling og fagdebatter innenfor filosofi, statsvitenskap og samfunnsøkonomi
Publisert 21. juni 2019 10:30 - Sist endret 12. des. 2019 11:12