Hva lærer du?

Masterprogrammet i forvaltningsinformatikk skal gi studentene en dypere forståelse av utviklingen av den elektroniske forvaltningen sammen med omstillingen av offentlig sektor. Du opparbeider deg gode kunnskaper om hvordan informasjon- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan bidra til bedre offentlige tjenester, økt politisk engasjement og mer effektiv saksbehandling. Samtidig lærer du å vurdere bruken av teknologi opp mot samfunnsidealer som demokrati, rettssikkerhet og personvern.

Gjennom å kombinere juridiske, informatiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver skal programmet drøfte samspillet mellom teknologisk utvikling, rettslig regulering og endringer i organisering og styring av offentlig sektor. Studiet bygger i stor grad på selvstendig arbeid, samtidig som samarbeid med andre studenter vektlegges.

En vesentlig del av studiet er masteroppgaven på 30 studiepoeng, hvor du skal anvende teori og metoder fra både jus, informatikk og samfunnsvitenskap. Dette vil kvalifisere deg til jobber både i næringslivet og offentlig sektor, som spesialist på anvendelser og konsekvenser av teknologien.

Fikk du opptak i 2016 eller tidligere. Da finner du kunnskapsmål, ferdighetsmål og kompetansemål her.

Kunnskapsmål

Kandidatene våre skal ha

 • gode kunnskaper om hvordan teknologisk utvikling, rettslig regulering og organisering av forvaltningen gjensidig påvirker hverandre.
 • god oversikt over hvorledes IKT anvendes i administrative prosesser, myndighetsutøvelse, tjenesteyting og i demokratiske prosesser i stat og kommune.
 • gode kunnskaper om den elektroniske forvaltningen og ulike typer virkemidler som anvendes for styring av denne.
 • gode kunnskaper om rammebetingelser for planlegging, gjennomføring og styring av IKT-prosjekter i stat og kommune.
 • gode kunnskaper om utfordringer knyttet til å automatisere rettslige beslutningsprosesser.
 • god innsikt i hvordan hensyn til personvern, rettssikkerhet og offentlighet i elektronisk forvaltning kan ivaretas i eforvaltningsprosjekter.

Ferdighetsmål

Kandidatene skal kunne

 • identifisere og forstå viktige sammenhenger mellom spørsmål av juridisk, teknologisk og organisatorisk karakter i arbeidet med å utvikle eforvaltningsløsninger.
 • utforme løsninger som ivaretar både personvern, rettssikkerhet og offentlighet i elektronisk forvaltning og foreslå tiltak for å håndtere dette på tilfredsstillende måte.
 • beherske metoder og teknikker som kan anvendes i å fortolke og beskrive rettsregler i et formalisert språk med sikte på automatisering av rettslige beslutningsprosesser.
 • ha evne til å delta i planleggingen og gjennomførelsen av et større systemutviklingsprosjekt.

Generell kompetanse

Kandidatene våre skal ha

 • god evne til selvstendig tenkning og kritisk refleksjon;
 • kritisk og konstruktiv tilnærming til elektronisk forvaltning;
 • åpen og reflektert forståelse av positive og negative sider ved informasjonssamfunnet;
 • evne til å gjennomføre et større selvstendig arbeid og samtidig kunne forstå viktigheten av samarbeid;
 • evne til å presentere eget arbeid i plenum, samt vurdere og gi tilbakemeldinger til andres arbeid.
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 2. mai 2019 14:26