Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

  • 15. april

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Studieplasser

10

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

  • generell studiekompetanse
  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

For å kunne få opptak til masterprogrammet må du oppfylle ett av følgende krav:

  • ha fullført bachelorprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (DRI)
  • ha fullført bachelorprogrammet Offentlig administrasjon og ledelse (UiO) med fordyping i Forvaltningsinformatikk
  • ha fullført bachelorprogrammet Informatikk: design, bruk, interaksjon (UiO) med fordypning i Forvaltningsinformatikk
  • ha fordypning på minst 80 studiepoeng. Graden må inneholde minst 30 studiepoeng innen informatikk og minst 30 studiepoeng innen jus eller samfunnsvitenskap. I tillegg må du ha minst 10 studiepoeng innen det tredje fagområdet (jus eller samfunnsvitenskap)

For søkere med en DRI-bachelor foretas opptak på grunnlag av karaktersnitt på obligatoriske emner, breddevalg og fordypningsvalg. For andre søkere foretas opptak på grunnlag av karaktersnitt på godkjent emnegruppe 80 studiepoeng for søkere med bachelorgrad, og på grunnlag av fullt mellomfag for søkere med cand.mag.-grad.

Opptakskomiteen kan ut fra en samlet vurdering av utdanning, arbeidserfaring og tverrfaglighet, ta opp søkere som ikke fullt ut tilfredsstiller de formelle kravene til utdanning.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.