Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

10

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Krav til faglig fordypning:

Du må ha en fordypning på minst 80 studiepoeng, der minst 30 studiepoeng er innen informatikk og minst 30 studiepoeng er innen jus eller samfunnsvitenskap. I tillegg må du ha minst 10 studiepoeng innen det tredje fagområdet (jus eller samfunnsvitenskap)

Følgende bachelorprogrammer fra UiO vil oppfylle kravet til faglig fordypning:

Søkere som har fullført bachelorstudiet i arkivvitenskap ved OsloMet er kvalifiserte for opptak til masterstudiet i forvaltningsinformatikk fra Høst 2020 hvis

1) søkeren har skrevet bacheloroppgave (ARK3900) som i stor grad gjelder spørsmål knyttet til forvaltningsloven, arkivlova, personopplysningsloven, offentleglova eller annen lovgivning som er spesielt relevant for digital forvaltning, eller

2) søkeren har avlagt eksamen ved et akkreditert europeisk universitet i emne som hovedsakelig gjelder personvernforordningen (GDPR). Emnet må minst tilsvare 10 studiepoeng.

Opptak på grunnlag av alternativ 1) krever begrunnet bekreftelse fra veileder.

Rangering av søkere

Ved konkurranse om plassene rangeres søkerne etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.

Søkere fra bachelorprogrammet i Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (DRI) blir beregnet på obligatoriske emner, breddevalg og fordypningsvalg.

Opptakskomiteen kan ut fra en samlet vurdering av utdanning, arbeidserfaring og tverrfaglighet, ta opp søkere som ikke fullt ut tilfredsstiller de formelle kravene til utdanning.