Hva lærer du?

Gjennom mastergraden i fysikk vil du lære å avdekke, forstå og beskrive naturens underliggende lover og sammenhenger. Masteroppgaven din vil være et forskningsprosjekt som gir deg verdifull kunnskap og erfaring du kan ta med deg ut i arbeidslivet.

Etter at du har fullført en Master i fysikk skal du ha oppnådd brede, solide kunnskaper og ferdigheter. 

Kunnskap

Du har innsikt i fysikk på et avansert nivå. Etter endt master skal du ha

 • solide kunnskaper innenfor fysiske teorier, modeller og metoder innenfor ditt fagfelt

 • bred kjennskap til relevante eksperimentelle og numeriske metoder
 • bred kunnskap om avanserte analytiske modeller og metoder i fysikk
 • en faglig intuisjon og helhetsforståelse som gjør det mulig å presentere og diskutere fysiske problemstillinger, resultater og usikkerheter

Ferdigheter

Du skal kunne utvikle og anvende avanserte analytiske, numeriske og eksperimentelle metoder brukt i fysikk. Etter endt master skal du kunne

 • anvende allerede tilegnede metoder på nye problemstillinger
 • utføre innledende simuleringer og eksperimenter for å kartlegge nye fenomener/problemstillinger
 • ta i bruk de relevante analytiske, numeriske og eksperimentelle metodene til å undersøke problemstillingen eller hypotesen du står ovenfor
 • en eller flere av følgende:
  • utvikle og bruke måleutstyr og utføre avanserte eksperimenter
  • utvikle og anvende analytiske modeller
  • implementere numeriske metoder og bruke eksisterende programmer
 • strukturere og fremstille vitenskapelige data som produseres

Generell kompetanse

Du utvikler profesjonell kompetanse gjennom arbeidet med fysikken. Etter endt master har eller skal du

 • utviklet faglig modenhet og kan arbeide selvstendig
 • kunne kommunisere fysikkfaglige temaer til fagfeller, eksperter fra andre disipliner og allmennheten
 • kunne planlegge og styre et forskningsprosjekt
 • kjenne prinsipper for kommersiell aktivitet og innovasjon
 • kunne reflektere over og utvikle læringsstrategier for livslang læring

Etter endt master vil du ha tilegnet deg verdier og holdninger som gir grunnlag for forsvarlig utvikling og anvendelse av faget, og du skal

 • ha forståelse for verdien av grunnforskning og anvendt forskning
 • kjenne vitenskapens krav til etterprøvbarhet og kunnskapsdeling
 • ha forståelse for etiske aspekter ved rollen som fagperson, ved faget og dets anvendelser
 • kunne vurdere helse-, miljø- og sikkerhetsaspekter for eget arbeid

Beskrivelse av læringsutbytte for deg som startet på studieprogrammet høsten 2017 eller tidligere

Publisert 22. des. 2016 12:29 - Sist endret 15. juli 2021 09:57