Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet fysikk er et fulltidsstudium over 2 år som gir 120 studiepoeng. 

Programmet har følgende oppbygging:

  • Teoretisk pensum, 60 studiepoeng
  • Masteroppgave, 60 studiepoeng

Programmet har 6 studieretninger:

Oppbygning og gjennomføring for deg som startet på studiet til og med høsten 2017.

Studieløp

To mulige oppbygginger av studiet er vist i tabellene under.

Eksempel 1

4. semester FYS5960 – Fysikk. Masteroppgave
3. semester
2. semester Masteremne Masteremne Masteremne
1. semester

Masteremne,

HMS-emner og Writing Science

Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 Eksempel 2

4. semester FYS5960 – Fysikk. Masteroppgave
3. semester Masteremne FYS5960 – Fysikk. Masteroppgave
2. semester Masteremne Masteremne FYS5960 – Fysikk. Masteroppgave
1. semester

Masteremne,

HMS-emner og Writing Science

Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Masterprogrammet i fysikk er regulert av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets regler for masterstudiet.

Det er mulig å gjennomføre studiet på deltid. Dette må i så fall avtales med veileder og Fysisk institutt.

Teoretisk pensum

Teoretisk pensum består av emner og eventuelt spesialpensum på til sammen 60 studiepoeng. Minimumskrav for sammensetting:

  • minst 40 studiepoeng er emner på 4000-/5000-nivå. Av disse 40 studiepoengene må minst 20 studiepoeng være innen fysiske eller matematiske emner.
  • inntil 20 studiepoeng avanserte bacheloremner fra andre fagfelt kan inngå.
  • inntil 10 studiepoeng kan være spesialpensum, eller annen faglig opplæring etter godkjenning fra programrådet.

Det teoretiske pensumet skal være bestått i løpet av det nest siste semesteret. Hvis dette er vanskelig å gjennomføre, må du kontakte programkoordinator i forkant.

Valg av masteremner for teoretisk pensum 

Det teoretiske pensumet avhenger av hvilken studieretning du har valgt og tema for masteroppgaven. Oppbyggingen avhenger også av om du velger en masteroppgave med eksperimentell, teoretisk, eller beregningsorientert fokus, og dine faglige interesser. Studieprogrammet har stor faglig bredde, og du kan skreddersy et studieløp som passer med dine interesser og tema for masteroppgaven. Du avklarer den endelige oppbyggingen av masterstudiet, inkludert emner og eventuelt spesialpensum, i samarbeid med din veileder(e). Du bør ha en veiledningssamtale med kontaktpersonen for din studieretning så tidlig som mulig i studieløpet. 

Se oppbygging og gjennomføring på hver enkelt studieretning for obligatoriske og anbefalte emner.

Valg av spesialpensum

Spesialpensum er forelesningsserier, bøker, oversiktsartikler eller lignende som har en naturlig tilknytning til masteroppgaven. Spesialpensumet skal ikke inneholde litteratur som du uansett skulle ha lest for å sette deg inn i masteroppgavens problemstillinger.

Obligatoriske HMS-emner

Du må gjennomføre fire obligatoriske kurs i HMS-helse, miljø og sikkerhet i begynnelsen av første semester:

HMS-kurs gir ingen studiepoeng. Dersom du har bestått tilsvarende kurs ved Universitetet i Oslo tidligere, trenger du ikke å gjennomføre disse på nytt.

Masteroppgave

Du finner veileder og masteroppgave i løpet av det første semesteret i studiet. I tillegg til å skrive masteroppgaven, vil arbeidet med oppgaven også kunne innebære å sette seg inn i hva andre har gjort innenfor ditt fagfelt tidligere, definere problemstilling og forskningsspørsmål for oppgaven, finne fram til hensiktsmessig forskningsmetode, utføre eksperimenter, simulere, analysere og konkludere.

Arbeidet med masteroppgaven skal tilsvare et studieår, og avsluttes med en muntlig presentasjon og eksamen i slutten av fjerde semester. Fra og med kull 2019 inneholder masteroppgaven obligatorisk fellesundervisning i 1. semester av mastergraden.

Du må ha gjennomført alt teoretisk pensum og HMS-emner for å presentere masteroppgaven. Les mer om masteroppgaven.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Fysisk institutt for mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i Fysikk

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. des. 2016 12:29 - Sist endret 7. feb. 2020 16:27