Hva lærer du?

Geologi og geografi handler om studiet av jordens oppbygging, utviklingshistorie og indre og ytre prosesser. Bachelorprogrammet tilbyr en bred grunnutdannelse innen geologi og geografi med utgangspunkt i kjemiske og fysiske prosesser. Ved å studere geologi og geografi får du kunnskaper innen et bredt spekter av temaer som for eksempel platetektonikk, dannelsen av bergarter, mineraler og sedimenter, livets utvikling, landformer og landskapsutvikling. Du vil også bli kjent med flere fagområder der geologisk og geografisk kunnskap er viktig for forståelsen av energi- og mineralressurser, naturfarer og forurensing.

Etter at du har fullført bachelor i Geologi og geografi har du oppnådd:

Kunnskap

Du har gode kunnskaper og forståelse om de fysiske, kjemiske og mekaniske grunnprinsippene for jordens oppbygning fra grunnstoffer via mineraler, bergarter, geofaglige prosesser og samspill mellom jordens indre og ytre krefter:

 • Du har gode kunnskaper i de basale realfagene, særlig innen matematikk, fysikk, informatikk og kjemi for å forstå kompleksiteten av moderne geofag.
 • Du har gode kunnskaper og forståelse om geofaglige prosessers grunnleggende rolle for utvikling av jordens overflate, innflytelse på systemet jorden og menneskene i tid og rom.
 • Du har en bred og integrert bakgrunn og forståelse av de ulike geofaglige disiplinene.

Du har kunnskap og forståelse om prosesser i jordens indre som bygger opp jordoverflaten og av klimastyrte prosesser som bryter ned jordoverflaten:

 • Du har kunnskap om jordskorpens sammensetning og forstår livets utvikling gjennom geologisk tid.
 • Du forstår mekanismer for dannelse av ulike naturfarer og kan vurdere betydningen av disse.

Ferdigheter

Du har ferdigheter som er nødvendige for å studere geofaglige problemstillinger i naturen, i laboratoriet og fra et teoretisk ståsted:

 • Du har kunnskap og ferdigheter innen datainnsamling, føring av feltdagbok, rapportskriving, gjennomføring av eksperimenter.
 • Du kan bruke verktøy og numeriske modeller til analyse og modellering av geofaglige systemer.

Generell kompetanse

Du kan definere, analysere, diskutere og evaluere relevante geofaglige problemer og løsninger.

Du kan kombinere og integrere kunnskap fra ulike fagområder for å oppnå ny innsikt.

Du kan kommunisere geofaglige temaer/problemer til fagfeller og eksperter fra andre disipliner, samt populærvitenskapelig til allmennheten:  

 • Du har en trygghet til egen fagkunnskap og er i stand til å formidle dette.
 • Du har grunnleggende forståelse for problemløsning og har evne til å foreta vitenskapelige undersøkelser.
 • Du kan diskutere og kommunisere geofaglige problemstillinger på forskjellige presisjonsnivåer.
 • Du kan arbeide selvstendig, men også i tverrfaglige team.

Du kan analysere og reflektere over etiske og vitenskapelige problemstillinger med tanke på eget og andres arbeid.

Publisert 22. feb. 2016 13:33 - Sist endret 14. juli 2021 12:27