Hvorfor velge dette programmet?

Hvordan kan vi mennesker best leve på og dra nytte av en planet i stadig endring? Her kan du kombinere de virkelig store linjene om planeten vår med nyttig og konkret kunnskap om naturressurser, landskapet, naturfarer, og samspillet mellom mennesker og naturen. Du velger studieretning i geologi eller geografi etter det første året.

Kort om studieprogrammet

Geofagene handler om jordas utvikling og oppbygning, gjennom istider og vulkanutbrudd, og om hvordan ulike landskap blir til. Her kan du lære om hvordan vi kan forvalte ressursene på jorden på en bærekraftig måte, hvordan klimaet endrer seg, hvordan forurensning spres i bakken, og hvordan vi kan lagre CO2 trygt og sikkert. Du lærer om livets utvikling og hvordan kloden og menneskene påvirker hverandre.

Studiet vektlegger verdien av observasjoner og kartlegging ute i naturen i kombinasjon med laboratoriearbeid, eksperimenter og numeriske beregninger. På dette studiet er naturfenomener en del av studiehverdagen din, og mange geologer og geografer kombinerer arbeid med teknologi og beregninger med informasjonsinnsamling i felt, en metode som er nyttig i mange bransjer.

Tidlig i studiet får du en innføring i geofag, med emner om jordens utvikling, sedimenter, mineraler og jordens indre og ytre prosesser. Samtidig tar du støttefag som matematikk, informatikk, fysikk og kjemi. Deretter kan du fordype deg i en av disse studieretningene:

  • Geografi tar for seg de klimastyrte prosessene på jordens overflate, landformer, landskapsutvikling, målemetoder og behandling av stedfestede data fra ulike kilder.
  • Geologi handler om jordklodens utvikling og oppbygning, sedimenter, mineraler og om dannelsen av naturressurser som olje og gass, grunnvann og CO2-lagring.

Studér geofag; lær om Jorda, ressurser, bærekraft og miljø 

Bakken under føttene dine skjuler en langstrakt historie. Oslo-området er et godt eksempel, med spor etter istider og langvarig vulkansk aktivitet. Men geofagene tilbyr mer enn historie.

Vi studerer hvordan naturressurser blir til, hvordan vi påvirker jorden når vi utnytter ressurser, enten det er olje eller vannkraft. Er du interessert i hvordan livet på jorden påvirkes av forurensning, svingninger i klima eller katastrofer, er geofagene noe for deg. 

Geologi og geografi gjør deg i stand til å tenke helhetlig om jordens fortid, nåtid og fremtid. Din kunnskap er verdifull for å sikre en god naturforvaltning, kartlegge naturressurser og bidra til en bærekraftig utvikling.

Databeregninger - unikt ved UiO

Ved UiO har vi modernisert realfagsutdanningene på en måte få andre har klart. Allerede i starten av studiet lærer du hvordan du kan trekke beregninger på datamaskinen dypt inn i kjernen av faget. Dette gjør at du kan jobbe med realistiske og avanserte problemstillinger tidlig, og utforske faget på en kreativ måte. To av studentene våre gir deg konkrete eksempler på hvorfor dette er så bra:

Studiemiljø

Du skal trives som student hos oss! Når du starter får du en faddergruppe og du blir kjent med både gamle og nye studenter, faglig og sosialt. Studentene og faglærerne på programmet reiser også sammen på et todagers seminar, det er en ypperlig anledning til å bli godt kjent og få et godt fagmiljø. I tillegg får du mulighet til å delta på feltarbeid i løpet av studiene. Dette gjør at du blir godt kjent med dine medstudenter.

Vi følger deg opp videre i studiet, med arrangementer for førsteårsstudenter og en oppfølgingssamtale med hver enkelt for å høre hvordan det går. Om du lurer du på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, ta kontakt med oss.

Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med over 200 studentforeninger. Geostudentene har egne foreninger både for studentpolitikk og sosiale arrangementer.

  • Geofaglig Fagutvalg er en studentpolitisk forening som ivaretar og fremmer studentenes interesser ved Institutt for geofag.
  • GÆA Norvegica er en studentforening som jobber for å ivareta det sosiale studentmiljøet. GÆA ble stiftet i 1935 og en av de eldste studentforeningene ved UiO.

Les mer om livet rundt studiene.

Studier i utlandet

Institutt for geofag samarbeider med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), og har også egne avtaler med mange utenlandske universiteter, deriblant University of Bristol, Aarhus Universitet, Université de Strasbourg og University of Ottawa.

Du kan ta et utvekslingssemester utenlands eller ved UNIS (Svalbard) enten i 5 eller i 6. semester, avhengig av studieretning.

Les mer om utvekslingsmulighetene.

Videre studier og jobb

En utdanning i geofag gjør deg kvalifisert til mange spennende jobber i det offentlige og i det private næringsliv. Bygger du videre på til en mastergrad, får du flere muligheter på arbeidsmarkedet. Du kan arbeide som f.eks. geograf, miljøgeolog, geomatiker, geolog, petroleumsgeolog, geofysiker, ha stillinger innen utdanningssektoren, arbeide som rådgiver eller konsulent, avhengig av hvilken studieretning og fagkombinasjoner du har i studiene.

Les mer om jobb og videre studier.

Publisert 22. feb. 2016 13:33 - Sist endret 5. feb. 2020 11:39