Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året.

 • Søknadsfristen er 15. oktober.

Søknaden består av to deler og er gyldig når begge deler er levert innen fristen:

 1. Søk om opptak til studieprogrammet via Søknadsweb ved UiO. Ta vare på pinkoden, du kan endre søknaden helt frem til søknadsfristen utløper.
 2. Fyll inn et nytt skjema via Nettskjema og last opp CV, motivasjonsbrev og karakterutskrift på slutten av Nettskjema.
  • CV, motivasjonsbrev og karakterutskrift må settes sammen til ett dokument og gjøres om til pdf-format. Bruk for eksempel http://pdfmerge.com/.
  • Du må navngi filen slik: "Fornavn Etternavn Intervjusted.pdf". F.eks. "Ola Nordmann Oslo".
  • CV skal skrives på norsk
  • Motivasjonsbrevet skal være på engelsk.
  • CV og motivasjonsbrev skal være på maksimalt én side hver.
  • Legg ved en offisiell karakterutskrift. Denne kan ofte bestilles digitalt fra Studentweb, Vitnemålsportalen eller tilsvarende. Hvis ikke må den være stemplet og underskrevet av lærestedet. Skjermdump eller bilder av ovennevnte er ikke gyldig. 
  • Karakterutskriften skal vise alle eksamener du har avlagt til nå (minimum 120 sp)

Generell studiekompetanse (GSK) ved UiO

Når du søker i Søknadsweb, vil det under "Personinformasjon" stå oppgitt om du er registrert med generell studiekompetanse (GSK) ved UiO eller ikke.

Dersom du ikke er registrert med GSK, må du sende inn vitnemål fra videregående utdanning eller tilsvarende som kan dekke kravet. Er din videregående utdanning fra et lærested utenfor Norden, må du også dokumentere norskkunnskaper. Dokumentasjon sendes til info@grunderskolen.no

Søknadsalternativer i Søknadsweb

 • 2611 Gründerskolen Toronto SOMMER
 • 2540 Gründerskolen Boston SOMMER
 • 2538 Gründerskolen San Francisco SOMMER
 • 2550 Gründerskolen Houston VÅR

Du kan velge å søke på flere destinasjoner i samme søknad og rangerer da destinasjonene i prioritert rekkefølge. Destinasjonene som er vist her er de som mest sannsynlig vil bli tilbudt. Merk at hvilke destinasjoner og antall destinasjoner som faktisk vil bli benyttet avhenger av blant annet antall søkere og planleggingen av de praktiske forholdene på destinasjonen.

Sosialt entreprenørskap i Cape Town sommer er et eget studieprogram med egen søknad. Du kan søke på begge programmene dersom du ønsker det. Da må du oppgi hvilket program du har som førsteprioritet i del 2 i søknaden til Sosialt entreprenørskap.

Behandling av søknader

På bakgrunn av innsendt søknad, vil det kalles inn til intervjuer som holdes i de fleste universitetsbyene i Norge i oktober og november.

Bare aktuelle kandidater innkalles til intervju. Søkere fra NHH vurderes bare på bakgrunn av skriftlig søknad. Opptaket kunngjøres i Søknadsweb ved UiO i slutten av november.

Kostnader og Lånekassen

Kostnader varierer fra år til år og mellom destinasjonene. Studenter som er støtteberettiget hos Lånekassen kan få støtte til utenlandsoppholdet. Lånekassen gir støtte til skolepengene og du kan få basisstøtte (for å dekke levekostnader som mat, reise til fra skole/internship, fritid osv.) for de to månedene i utlandet, i tillegg til reisestøtte etter Lånekassens satser. Det er viktig å merke seg at støtten fra Lånekassen ikke er nok til å dekke både bolig og levekostnader og du må ha egne sparepenger til boligkostnadene. Boligkostnadene i 2019 varierte fra ca. NOK 16 000 til NOK 36 000 (sistnevnte var inkludert 100 måltider). Noen studenter som fant bolig på egenhånd bodde rimeligere. 

Viktig informasjon om basisstøtten for de som får støtte fra Lånekassen til fulltidsstudier på våren og tar Gründerskolen på sommeren: Fra og med skoleåret 2019-2020 gis det basisstøtte for fulle seks måneder for fulltidsstudenter i vårsemesteret og totalt 11 måneder for de som studerer et helt skoleår. Det er derfor viktig å merke seg at hvis du studerer fulltid på våren og så tar Gründerskolen på sommeren kvalifiserer du ikke til seks måneders støtte for våren, men for fem måneder støtte til primærstudiene (støtteperiode 15.01-15.06) og to måneder støtte til Gründerskolen (støtteperiode 15.06-15.08). Dette er uavhengig av om du fortsetter med andre studier etter Gründerskolen.

Reiseutgifter til samling i Oslo i løpet av våren og reise til Oslo/Stockholm i forbindelse med visum, samt selve visumgebyret kommer i tillegg. Søkere som får tilbud om opptak får mer informasjon om kostnader. Les en mer detaljert beskrivelse om finansiering på Grunderskolen.no.

Studieplasser

Det tas normalt opp rundt 20-40 studenter per utenlandsdestinasjon. Antall destinasjoner, hvilke destinasjoner og antall studenter per destinasjon avhenger av søkermassen og praktiske hensyn. Dette kan derfor variere fra år til år.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever:

 1. Generell studiekompetanse
 2. Du kan søke når du har oppnådd minimum 120 sp innenfor en bachelorgrad, uansett fagdisiplin. Har du kommet lenger i utdanningen din eller er ferdig utdannet kan du også søke.
 3. Gode akademiske resultater
 4. God fremstillingsevne i skriftlig og muntlig engelsk
 5. Motivasjon og personlig egnethet.

Hvem kan søke

Du kan søke Gründerskolen uavhengig av om du går siste år på bachelorgrad, er masterstudent (1. og 2. år) eller hvis du har fullført utdanning og er i jobb. Det ikke krav om at du er tilknyttet et norsk lærested eller fullførte graden din nylig.

Rangering av søkere

Studiet er adgangsregulert. Kvalifiserte søkere rangeres etter en skjønnsmessig vurdering.

I vurderingen tar vi hensyn til karaktersnitt og hvor langt du har kommet i utdanningsløpet.

Søker bør ha minimum C i snitt og gode engelskkunnskaper.

Erfaring utenom studier og relevansen av denne, faglig motivasjon og personlig egnethet vektlegges.