Høgskolelektor og studieprogramansvarlig

Guri Einbu fikk nye fagoppgaver i spesialisthelsetjenesten etter fullført master. Nå er hun ansatt som høgskolelektor og studieprogramansvarlig for Bachelor i ergoterapi på Høgskolen i Gjøvik. Hun samarbeider med kolleger om utvikling og oppbygging av studiet, som ble opprettet i 2013.

Portett av Guri Einbu

Guri Einbu. Foto: privat

Hvorfor valgte du master i helsefagvitenskap?

- Jeg var ansatt i som ergoterapeutspesialist i Sykehuset innlandet da jeg startet masterstudiet. Jeg jobbet i et tverrfaglig team som skulle hjelpe personer med hjerneskader tilbake til arbeid.

- Masteren i helsefagvitenskap ga meg muligheter til faglig fordypning i temaer som var svært relevante for mitt fagfelt og for teamets arbeid innen spesialisert rehabilitering.

Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

- I dag er jeg ansatt som høgskolelektor og studieprogramansvarlig for Bachelor i ergoterapi på Høgskolen i Gjøvik. Studiet var nytt i 2013 og jeg samarbeider med mine kolleger om utvikling og oppbygging av studiet.

- Min hovedoppgave er å sikre studieprogrammets progresjon og relevans og arbeidsdagen er variert og innholdsrik. Arbeidsoppgavene består av å utforme og bygge opp emnene i utdanningen, videreutvikle fag- og timeplaner, undervise, studere relevant faglitteratur, veilede studenter/studentgrupper og utforme og sensurere studentoppgaver.

Hva liker du best med jobben din?

- Jeg liker jobben min fordi den er utfordrende, spennende og variert. Det er svært givende å bygge opp et nytt studietilbud ved Høgskolen i Gjøvik og bidra til at studentene får kunnskaper og ferdigheter som de skal bruke i sitt framtidige yrke.

Hvordan er utdanningen fra helsefagvitenskap relevant i denne jobben?

- Det stilles krav om kompetanse på masternivå for å bli ansatt i jobben jeg har nå. Master i helsefagvitenskap hadde emner og innhold som jeg i dag har god nytte av i arbeidet mitt som høgskolelektor.

- Gjennom masterstudiet lærte vi å arbeide kritisk og analytisk med helsefaglige problemstillinger og vi fikk grundig opplæring i bruk av kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

- I arbeidet med masteroppgaven fikk jeg kunnskaper om hvordan relevant teori og forskningsmetode skal anvendes og formidles. Kunnskapene bruker jeg i dag når studentene skal lære å anvende faglig oppdatert kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å foreta begrunnede valg ved praktiske og teoretiske problemstillinger.

Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- En master i helsefagvitenskap vil gi deg verdifulle kontakter med medstudenter, nyttig kompetanse og den fører til flere jobbmuligheter.

- Jeg opplevde å ha nytte av kompetansen i min tidligere jobb i spesialisthelsetjenesten der jeg fikk nye fagoppgaver etter fullført master. I jobben på høgskolen er masterkompetansen en forutsetning og det er behov for ergoterapeuter med masterkompetanse for å undervise bachelorstudenter i ergoterapi.

Publisert 24. feb. 2015 15:13 - Sist endret 14. jan. 2016 14:59