Sykepleier med fordypning i migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie

– Mastergraden gir meg et bedre grunnlag til å drøfte ulike etiske problemstillinger jeg møter gjennom arbeidsdagen min, samt gir meg rom for kritisk refleksjon rundt praksis. Jeg har også fått utvidet mine jobbmuligheter innen fagfeltet.

Rima Justine Rajendram ønsket å fordype seg mer i helsefaglige problemstillinger i samfunnet. det fikk hun gjennom masterutdanningen og bruker kunnskapen aktivt i jobben.

Rima Justine Rajendram

Uteksaminert: 2018

Stilling: Sykepleier med fordypning i migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie.

Arbeidsgiver: Ammerudhjemmet, Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo.

Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?
– Primært jobber jeg som tjenesteansvarlig sykepleier på en langtidsavdeling. Jeg er en direkte tjenesteyter som sørger for at tjenester er i henhold til lovverk, kommunale retningslinjer og faglig god praksis. I tillegg har jeg ansvar for å utøve sykepleie til pasienter og sørge for at sykepleiefaglige oppgaver blir utført i tråd med gjeldende krav til kvalitet og faglig forsvarlighet.

Samtidig har jeg ansvar for å veilede, undervise og stimulere kunnskapsinteressen blant mine kollegaer og studenter ved å innhente og tilgjengeliggjøre kunnskapskilder som kan være relevante og av faglig interesse.

Hva liker du best med jobben din?

– Jeg har alltid hatt en lidenskap for eldreomsorg og særlig i møte med den flerkulturelle befolkningen. Jeg trives godt med denne utfordringen. Å tilrettelegge behandling, pleie og omsorg for eldre med bakgrunn fra mange deler av verden er både spennende og utfordrende. Det krever at vi tenker annerledes og innovativt rundt begrepet demens- og eldreomsorg.

På Ammerudhjemmet har mange ansatte flerkulturell bakgrunn. Her er vi løsningsorienterte og flinke, og har mål om å bli enda flinkere til å bruke språkressurser og den flerkulturelle kunnskapen til ansatte i vår pleie- og omsorgstjeneste. Vi har ambisjon om å utvide denne flerkulturelle kunnskapen slik at vi kan nå den økende andelen eldre med innvandrerbakgrunn som har behov for eldreomsorgstjenester.

Hvordan er utdanningen din fra Interdisiplinær helseforskning relevant i denne jobben?

– Master i interdisiplinær helseforskning falt midt i blinken fordi det er et tverrfaglig masterstudium og har et bredt perspektiv. Samtidig som det åpner for spennende jobbmuligheter og gir et godt grunnlag for å drive med forskning, eventuelt en doktorgrad.

Arbeidshverdagen er blitt mer spennende og jeg har fått et solid grunnlag for egen utvikling som person, sykepleier og forsker.

Hvorfor valgte du å studere Interdisiplinær helseforskning?

– Etter å ha tilegnet meg klinisk erfaring som sykepleier i to år, utviklet jeg interesse innen helse- og samfunnsvitenskapelig forskning. Det virket naturlig for meg å rette blikket mot masterstudiet da jeg ville fordype meg mer i helsefaglige problemstillinger i samfunnet.

Hva likte du spesielt godt ved studiet?
– Masterstudiet gav meg god innsikt i både kvantitativ og kvalitativ forskningsmetoder. Jeg likte måten undervisningen var organisert på. Og hvordan lærerens og studenters ulike faglig bakgrunn bidro til spennende faglige diskusjoner.

Hvilke tips har du til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?
– Først og fremst synes jeg at det er viktig å være engasjert, åpen og nysgjerrig. Ha mulighetene åpen og velge et masterprosjekt som du virkelig brenner for og har lyst å jobbe videre med. Minst like viktig er det å være tålmodig når det gjelder jobbmuligheter og drømmejobb. Dette masterstudiet gir deg en solid kompetanse som åpner nye dører for karrieren uansett.

Hvilke satsningsområder er viktig på din arbeidsplass?

– Et av viktige satsingsområder på arbeidsplassen min i kommende år er økt fokus på tilrettelegging av tjenester og tilbud for eldre med innvandrerbakgrunn, noe som gjør jobben attraktiv. Per dags dato har vi pasienter med innvandrerbakgrunn da sykehjemmet ligger i hjerte av Groruddalen.

Å utøve sykepleie og tilrettelegge tjenester til eldre innvandrer pasienter som for eksempel har svekket kommunikasjonsevne på grunn av demens, opplever jeg som utfordrende. Fordi de ikke klarer å bruke norsk på samme måte som de gjorde før. Dette gjør dem og deres pårørende sårbare.

Jeg jobber med å fremme kunnskap og forståelse ved å veilede og undervise mine kollegaer om blant annet mangfold og kultur variasjon som finnes blant etniske minoriteter. Slik at vi kan håndtere de daglige utfordringene på en bedre måte.

Publisert 5. mars 2019 13:06 - Sist endret 8. mars 2019 09:55