Hvorfor velge denne retningen?

Studieretningen for samfunnsvitenskap på honours-programmet har fire fordypninger: psykologi, sosialantropologi, sosiologi og statsvitenskap. 

Samfunnsvitenskap har berøringspunkter med mange andre fagområder og egner seg godt som utgangspunkt for tverrfaglige spørsmål. I tillegg til fordypningen velger du emner fra andre fagområder.

Fordypningsvalg i samfunnsvitenskap

Psykologi

Hvorfor blir vi til de personene vi er? Hvordan påvirkes vi av andre mennesker? Og hvordan kan vi finne ut noe om dette?

Psykologi handler om menneskers opplevelser, tanker, følelser og atferd. Vi er individer, men vi opptrer også i sosiale sammenhenger. Som student i psykologi vil du lære om begge disse sidene ved mennesket.

Du får økt din kunnskap om, og forståelse av, menneskets handlinger, og du vil bli i stand til å analysere menneskets samspill med omgivelsene. Innenfor psykologien vil ofte ulike retninger tilnærme seg de samme fenomenene på forskjellig måte.

Sosialantropologi

Er du nysgjerrig på mennesker, kultur og språk? Har du lyst til å lære om hvordan vi kommuniserer og lever sammen i små og store samfunn over hele verden? Da er sosialantropologi noe for deg!

Sosialantropologi handler om å observere og sammenligne kulturer og samfunn. Du lærer om hvordan og hvorfor menneskene fungerer sammen, enten det er snakk om en gruppe ungdommer i Paris, beboere i en landsby i Peru eller medlemmer av et politisk parti i Storbritannia. Gjennom studiet får du kunnskap som hjelper deg å forstå hvorfor andre mennesker tenker og handler som de gjør.

Sosiologi

Har du tenkt på hvor mye samfunnet du bor i former deg? Har det noe å si om dine foreldre er kirurger eller rørleggere? Hvordan skapes tilhørighet til et samfunn i en tid preget av globalisering og migrasjon?

Sosiologi er relevant for deg som ønsker å forstå aktuelle debatter, konflikter og menneskelig samhandling. Gjennom begreper som sosialisering, identitet, etnisitet, ulikhet og makt vil du kunne beskrive kompleksiteten i ulike samfunn. Faget omhandler ulike nivåer, fra analyse av nære relasjoner i familien til undersøkelser av globale sosiale prosesser.

Du lærer å bruke forskning og skape ny kunnskap gjennom ulike forskningsmetoder som statistisk analyse, intervju og observasjon. Verktøyene er svært anvendbare i arbeidslivet og ruster deg for mange jobber i kunnskapssamfunnet.   Gjennom studier lærer du å produsere kunnskap, men også å samle inn og forholde deg kritisk til andres forskning. Gjennom bacheloroppgaven får du mulighet til å bruke det du har lært gjennom studiet og fordype deg i et selvvalgt tema.

Statsvitenskap

Politikk er alle sosiale forhold som innebærer makt, styre og autoritet, nasjonalt eller internasjonalt. Hva er årsaker til krig innen og mellom land? Hva betyr demokrati? Hvorfor stemmer folk som de gjør? Hva kjennetegner maktforhold i samfunnet? Som statsviter får du unik innsikt i politiske prosesser og institusjoner i Norge og internasjonalt og du kan forstå og analysere begivenhetene bak nyhetsbildet.

Universitetet i Oslo har landets største statsvitenskapelige fagmiljø og vi dekker hele bredden av faget. Du kan fordype deg i internasjonal politikk, komparativ politikk, offentlig politikk og administrasjon og politisk teori.

Med statsvitenskap får du et solid grunnlag for å forstå og analysere politikk, politiske institusjoner og prosesser på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Du lærer å bruke begreper og teorier til å forklare nasjonale og internasjonale begivenheter og å gjøre sammenliknende studier av partier, styringssystemer og politisk atferd i ulike land. Med en bachelor i statsvitenskap vil du forstå hva som ligger bak nasjonale og internasjonale begivenheter og kunne bidra med faglig begrunnede innspill i den offentlige debatten.

Studiemiljø

Som student på honours-programmet er du i første rekke en del av studiemiljøet på den faglige fordypningen du velger. I tillegg er du gjennom hele studieløpet en del av det tverrfaglige fellesskapet på honours-programmet blant annet gjennom honours-emnene. Du møter studenter som er opptatt av det samme som deg samtidig som du jobber med tverrfaglige temaer sammen med studenter som har en annen faglig fordypning, men som er nysgjerrige på det du driver med. Honours-studentene ved UiO har egne møteplasser hvor dere kan jobbe i fellesskap gjennom hele semesteret. En egen faglig mentor følger deg gjennom hele studieløpet og du vil også bli inkludert i et fagmiljø.

Finn din fremtid

Finn din fremtid består av seks karriereemner tilpasset ditt studieløp. Å forberede seg til livet etter studiene er en prosess som går over tid og som starter tidlig. Vi har derfor laget et løp for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis og tilrettelegge for gode valg senere. Gjennom dette skal du få innsikt i hvordan du kan starte prosessen med å se fremover. Du vil lære mer om hvordan du kan planlegge og sette gode mål for deg selv, og hva du kanskje ikke kan planlegge for. Du vil få innsikt i hva som kan være relevant erfaring på veien videre og hvordan du kan bruke studietiden til å utforske dine muligheter for videre studier eller jobb. Du vil også få konkrete verktøy på veien som du kan bruke til å finne din retning videre.

Les mer om karriereemner

Studier i utlandet

Utveksling er spennende, utviklende, utfordrende og en naturlig del av honours-programmet. På studieretningen i humaniora har du tilgang på mange utvekslingsavtaler som er relevante både for den faglige fordypningen du har valgt og for det tverrfaglige innholdet i honours-programmet som helhet.

Jobb og videre studier

Fagfordypningen din gir deg kunnskap og kompetanse som er relevant for mange spennende jobber. Honours-emnene utvikler evnene dine til å jobbe i tverrfaglige team med problemstillinger som krysser tradisjonelle faggrenser. Jobb og karriere - Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Publisert 23. okt. 2020 14:59 - Sist endret 14. juni 2022 11:49