Hva lærer du?

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om og kan analysere journalistikkens mangefasetterte rolle i dagens samfunn og dens betydning for demokratiet
 • ha tilegnet seg forskningsbaserte kunnskaper om journalistiske arbeidsmåter og rammebetingelser, forholdet mellom kilder, journalister og publikum, om ytringsfrihet og tilgang til informasjon som en grunnstein i demokratiet
 • har inngående kunnskap om sentrale teorier, forskningstradisjoner og metodiske tilnærminger innen medieforskning med særlig vekt på journalistiskforskning, fra både humanistiske og samfunnsvitenskapelige tradisjoner
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor journalistikk og journalistikkforskning
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset tema av teoretisk eller empirisk art innen journalistikkforskning

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere, sammenstille og bruke eksisterende teorier, fortolkninger og metodiske tilnærminger innen journalistikkforskning og arbeide selvstendig med journalistiske og journalistikkteoretiske problemstillinger
 • kan analysere faglige problemstillinger innen journalistikkforskning og presentere resultatet i en akademisk tekst i lys av teoretiske innsikter fra både samfunnsfag og humaniora
 • kan skriftlig og muntlig formidling og argumentasjon
 • kan analysere journalistiske og akademiske tekster, med særlig vekt på kildekritikk, selvstendig og kritisk.
 • kan planlegge, utforme og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt om journalistikk i tråd med gjeldende forskningsetiske normer knyttet til etterprøvbarhet og redelighet, alternativt å planlegge, utforme og gjennomføre et større journalistisk prosjekt kombinert med en refleksjons- og metoderapport

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan identifisere og kritisk reflektere over etiske problemstillinger og dilemmaer egen og andres journalistikkforskning og journalistiske praksis
 • kan formidle avansert kunnskap om egen og andres journalistikkforskning og bruke medie- og journalistfaglig terminologi
 • kan anvende kunnskaper fra arbeid med journalistikkforskning og eget forskningsprosjekt på nye arbeidsområder og prosjekter
 • kan redegjøre for, formidle og diskutere journalistfaglige problemstillinger med fagfolk og offentligheten
 • kan bidra til innovasjonsprosesser innenfor det journalistiske feltet

 

Tidliger avlagte master- og hovedoppgaver ved Institutt for medier og kommunikasjon vil gi deg et godt inntrykk av de faglige mulighetene dette programmet gir deg:

Ressurser

Forskning ved Institutt for medier og kommunikasjon

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. des. 2017 10:16