Hva lærer du?

Etter fullført program har kandidaten følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om hvilken rolle og betydning medier og kommunikasjon har for samfunnsutviklingen
 • har inngående kunnskap om medie- og kommunikasjonsfaglige teorier og metoder
 • har inngående kjennskap til bestemte medier, som for eksempel sosiale medier, film, tv, fotografi eller presse
 • har spesialisert innsikt i et medievitenskapelig tema definert gjennom en selvvalgt masteroppgave

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan forstå og analysere aktuelle problemstillinger innenfor medier og kommunikasjon
 • kan bruke kunnskap på nye mediefaglige og kommunikasjonsfaglige problemstillinger som oppstår ut fra endringer i arbeidsliv, teknologi og samfunn
 • kan planlegge og gjennomføre en medievitenskapelig undersøkelse i tråd med forskningsetiske normer
 • kan kritisk vurdere og benytte relevante vitenskapelige metoder slik som for eksempel tekstanalyse, survey og intervjuer
 • kan oppsummere og oppdatere seg på ny forskning til bruk i utredningsarbeid og utvikling av nye forskningsspørsmål

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og arbeide strukturert over lengre tid for å gjennomføre komplekse arbeidsoppgaver
 • kan identifisere og analysere problemstillinger av samfunnsmessig og vitenskapelig relevans
 • kan gi og motta konstruktiv og faglig forankret kritikk av prosjektplaner og akademiske arbeider
 • kan kritisk vurdere informasjon fra ulike kilder og kjenner forsknings­etiske normer og retningslinjer for vitenskapelig arbeid
 • har metodologisk og analytisk kompetanse til å planlegge og gjennomføre prosjekter relatert til medier og kommunikasjon innenfor en rekke bransjer og virksomheter
 • kan muntlig og skriftlig formidle og diskutere medie- og kommunikasjonsfaglige tematikker i akademiske og offentlige fora
 • har erfaring med arbeidsformer og samarbeidsaktiviteter som kan overføres til arbeidslivet, i og utenfor akademisk virksomhet
 • har kompetanse om strategisk, teknologisk, innholdsmessig og brukerorientert innovasjon innenfor medie- og kommunikasjons­feltet

 

Tidligere avlagte masteroppgaver ved Institutt for medier og kommunikasjon vil gi deg et godt inntrykk av de faglige mulighetene dette programmet gir deg:

Ressurser

Forskning ved Institutt for medier og kommunikasjon

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 8. apr. 2022 11:18