Hva lærer du?

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om medienes rolle i et historisk perspektiv, og kan gjengi hovedlinjer i norsk og internasjonal mediehistorie 
 • har kunnskap om medienes rolle i dagens samfunn og forholdet mellom samfunnsutvikling og medieutvikling
 • har kunnskap om medieforskningens historie, egenart og rolle i samfunnet i lys av innsikter fra både humaniora og samfunnsfag
 • har grunnleggende innsikter i medieteoretiske perspektiver, og kan gjengi sentrale teorier og tilnærmingsmåter i medier- og kommunikasjonsfaget
 • kan gjøre rede for sentrale mediesjangre, stilgrep og estetiske virkemidler 
 • har kunnskap om ulike medieplattformer og medieinstitusjoner, og sentrale kjennetegn og egenskaper ved disse
 • har grunnleggende kunnskaper i annet selvvalgt fag (40-gruppe)

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere medietekster, estetiske virkemidler, mediebruk og medieproduksjon, og medienes rolle i samfunnet 
 • kan gjennomføre litteratursøk, kvantitativ og kvalitativ datainnsamling og analysere medierelevant materiale
 • kan finne og vurdere kritisk medievitenskapelige kilder og forskningsmateriale
 • kan presentere medievitenskapelig fagstoff og skrive og vurdere fagtekster og populærvitenskapelige tekster

Generell  kompetanse

Studenten

 • kjenner etiske retningslinjer for medieforskning og kan følge disse i gjennomføringen av et forskningsprosjekt
 • kan lage medievitenskapelig forskningsdesign, samt planlegge og gjennomføre prosjektarbeid – alene og i samarbeid med andre    
 • kan diskutere og videreutvikle problemstillinger innen medier og kommunikasjon sammen med andre medievitere og  bruke digitale samarbeidsplattformer
 • behersker akademisk skriving og referanseteknikk

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 16. nov. 2021 10:14