Hva lærer du?

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om medienes rolle i et historisk perspektiv, og kan gjengi hovedlinjer i norsk og internasjonal mediehistorie 
 • har kunnskap om medienes rolle i dagens samfunn og forholdet mellom samfunnsutvikling og medieutvikling
 • har kunnskap om medieforskningens historie, egenart og rolle i samfunnet i lys av innsikter fra både humaniora og samfunnsfag
 • har grunnleggende innsikter i medieteoretiske perspektiver, og kan gjengi sentrale teorier og tilnærmingsmåter i medier- og kommunikasjonsfaget
 • kan gjøre rede for sentrale mediesjangre, stilgrep og estetiske virkemidler 
 • har grunnleggende kunnskaper i annet selvvalgt fag (40-gruppe)

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere medietekster, estetiske virkemidler, mediebruk og medieproduksjon, og medienes rolle i samfunnet 
 • kan gjennomføre litteratursøk, kvantitativ og kvalitativ datainnsamling og analysere medierelevant materiale
 • kan finne og vurdere kritisk medievitenskapelige kilder og forskningsmateriale
 • kan presentere medievitenskapelig fagstoff og skrive og vurdere fagtekster og populærvitenskapelig tekster
 • kan bruke ulike medieplattformer  

Generell  kompetanse

Studenten

 • kan anvende referanseteknikk og etiske retningslinjer for medieforskere i relevante sammenhenger
 • kan lage medievitenskapelig forskningsdesign, samt planlegge og gjennomføre prosjektarbeid – alene og i samarbeid med andre    
 • kan diskutere og videreutvikle problemstillinger innen medier og kommunikasjon sammen med andre medievitere og  bruke digitale samarbeidsplattformer
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. okt. 2019 10:14