Hva lærer du?

Dette programmet er et tverrfaglig studium som gir deg kunnskap om og ferdigheter i å analysere institusjonsutvikling og ledelsesroller.

Du får innsikt i konfliktløsning, du lærer deg å anvende rettskilder som for eksempel forvaltnings- og offentlighetsloven, og du vil kunne analysere samfunnsøkonomiske problemstillinger knyttet til offentlig sektors virkemåte. Du vil lære hvordan økonomiske, sosiale og politiske prosesser påvirker maktrelasjonene i arbeidslivet, og du kan velge å lære mer om hvordan den norske arbeidslivsmodellen fungerer ut ifra et arbeidspsykologisk perspektiv. Programmet er yrkesrettet, men gir deg også teoretiske ferdigheter som gjør deg i stand til å forstå bakgrunnen for debatter og oppslag i mediene. En stor del nyheter i mediene handler om offentlig sektor, og det er viktig å forstå hva som ligger bak disse oppslagene.

Kunnskaper

 • Du får grunnleggende kunnskaper i de fagområdene programmet består av, særlig statsvitenskap, sosiologi, økonomi og rettsvitenskap, samt arbeidspsykologi dersom du velger dette emnet 
 • Du utvikler en unik tverrfaglig kompetanse som bygges opp gjennom systematisk integrering av de ulike disiplinære fag
 • Du utvikler bevissthet om de ulike fagenes innbyrdes fellestrekk og forskjeller
 • Du vil fokusere på praktiske problemstillinger hvor den kombinerte bruken av fagene belyses

Ferdigheter

Du utvikler fire sentrale ferdigheter:

 • Du utvikler metodeferdigheter samtidig som forutsetningene for tverrfaglige analyser oppøves gjennom bruk av varierte metodiske innfallsvinkler. Bacheloroppgaven gir deg også kompetanse i å velge mellom metodiske innfallsvinkler som kan belyse komplekse samfunnsproblemer.
 • Du utvikler analytiske ferdigheter, som omhandler evnen til å strukturere praktiske organisasjonsproblemer i lys av begreper og teoretiske modeller fra flere fag og å benytte slike begreper og modeller i analyser med sikte på å løse problemer som organisasjoner i privat og offentlig sektor kan stå overfor. Herunder er kritisk tenkning og evne til å tilegne deg ny kunnskap på tvers av tradisjonelle fagdisipliner.
 • Du utvikler evne til å arbeide selvstendig med komplekse oppgaver, og til å organisere, planlegge og samhandle med andre i eget arbeid.
 • Du utvikler evnen til å formidle faglig innsikt på en klar og ryddig måte, både muntlig og skriftlig. 

Generell kompetanse

 • Du lærer å formidle respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet, presisjon og etterrettelighet
 • Du lærer betydningen av å skille mellom kunnskap og egne meninger.
 • Gjennom studiet vil du utvikle en undersøkende og kritisk holdning til kunnskap.
 • Du skal utvikle en etisk bevissthet om problemer som kan oppstå i forskning og ved bruk av forskningsresultater.
 • Du lærer deg grunnreglene for redelighet i forskning og faglige framstillinger.
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 17. mars 2020 15:01