Hva lærer du?

På dette studiet lærer du om pedagogikkfagets sentrale begreper og blir kjent med fagets ulike perspektiver. Bachelorprogrammet har som mål å gi deg analytisk kompetanse, metodekompetanse og formidlingskompetanse.

Kunnskap

 • ha god kjennskap til fagfeltets egenart og viktighet i samfunnet
 • ha god kjennskap til de sentrale pedagogiske prosessene oppdragelse, undervisning, læring, utvikling, danning og sosialisering
 • kunne analysere disse prosessene på individ-, institusjons- og samfunnsnivå
 • ha spesialisert innsikt i temaer fra den valgte fordypningen
 • kunne analysere og kritisk vurdere pedagogiske problemstillinger ut fra forskning, teori og empiri

Ferdigheter

 • kunne beskrive og fortolke pedagogiske prosesser og produkter
 • beherske relevante faglige begreper og teorier og kunne anvende dem i analyse av pedagogiske problemstillinger
 • finne fram til, sette deg inn i, sammenstille og kritisk drøfte faglitteratur
 • se sammenhengen mellom problemstilling, metodisk framgangsmåte, analyse, framstilling av resultater og resultatenes relevans og generaliserbarhet
 • kunne bidra til utvikling av planer for undervisning og læring i ulike sammenhenger
 • dokumentere gode kommunikative ferdigheter
 • vise evne til faglig samarbeid
 • dokumentere gode ferdigheter i akademisk skriving

Generell kompetanse

 • kunne integrere kunnskap fra forskjellige kilder og skille vesentlig fra uvesentlig informasjon
 • vise evne til klar, ryddig og saklig framstilling, både skriftlig og muntlig
 • vise evne til selvstendig arbeid og til organisering av eget arbeid innenfor gitte frister
 • vise åpenhet for ulike tilnærmingsmåter i pedagogisk forskning
 • lese og forholde deg kritisk til forskningslitteratur
 • ha utviklet respekt for sentrale vitenskapelige verdier, som presisjon, redelighet og saklighet, samt sensitivitet for hvilke etiske hensyn som bør tas i tilknytning til datainnsamling, analyse og anvendelse av kunnskap
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 30. okt. 2020 13:53