6-ukerspraksis i tredje semester

Avtale om 6-ukerspraksis

Jobber du i ungdomskolen eller i den videregående skolen vil du normalt ha anledning til å gjennomføre praksis på egen skole. Forutsetningen er at skolen kan stille veileder til disposisjon i dine fagdidaktiske fag, og at du får nok timer i dine fagdidaktiske fag. For flere detaljer om praksis ved egen skole, se dette avsnittet i retningslinjene.

Jobber du ikke i skolen vil du normalt gjennomføre praksis ved en skole ILS tildeler.

Formaliteter

 • Praksis gjennomføres fra og med uke 6 til og med uke 12. I vinterferieuka i Oslo og Akershus (uke 8) er det integrert uke på dagtid på campus. Studenter som har praksis i fylker hvor vinterferien ikke er i uke 8, må derfor begynne praksisen enten en uke før, eller utvide praksisen med en uke etter.
 • Skolen (kontaktpersonen) innkaller studentgruppa og veiledere til et møte i uka før praksis tar til. Studenten skal levere praksiskortene fra tidligere praksiser til veileder og bruke dette i planleggingen av 6-ukerspraksisen.
 • Du skal legge inn din personlige timeplan i Canvas i løpet av den første praksisuka.
 • Etter endt praksis skal du sende praksiskort for 6-ukerspraksis til ILS. Praksiskortet leveres i Canvas.

Organisering

 • Har du praksis i par får du færre undervisningstimer enn studenter med individuell praksis, men parstudenter får til gjengjeld mer trening i kollegaveiledning og samarbeid.
 • Du skal ha praksis i begge dine fagdidaktiske fag, og ikke i andre fag. Om du underviser i andre fag enn dine fagdidaktiske fag, regnes ikke dette som praksis. Studenter med for eksempel fagdidaktikk i religion og etikk kan med andre ord ikke ha praksis i samfunnslære. Er du ettfagsstudent skal du bare ha praksis i ditt ene fagdidaktiske fag.
 • I samfunnsfaget på ungdomstrinnet må studentene kunne dekke både historie, geografi og samfunnskunnskap. Studenter med for eksempel geografididaktikk bør imidlertid få en vesentlig del geografi når de har praksis i samfunnsfag i ungdomsskolen.

I Retningslinjer for PPU deltid finner du all den nødvendige informasjonen rundt deltidsstudiet.

Overordnede temaene

I tillegg til temaene i 3-ukerspraksisene er de overordnede temaene for 6-ukerpraksisen:

 • undervisning og vurdering i egne fag
 • læreren og skolen
 • læreren og samfunnet
 • tilpasset opplæring for den enkelte elevs læring

Veiledning

 • Veiledning er ingen statisk arbeidsform, den skal endre form etter hvert som du utvikler deg. Veiledningen kan etter mål og behov gis i par eller individuelt. Normal mengde veiledning er fra ILS’ side satt til en halv time per undervisningstime, dvs 4-5 timer (a 45. min) veiledning per uke.
 • Det forutsettes at du lager undervisningsplan til hver undervisningstime i løpet av hele praksisperioden. Undervisningsplanen danner utgangspunkt for veiledningen før og etter en time.
 • I oppstarten av perioden skal du og veileder(ne) sette av tid til en forventningssamtale, og mot slutten av perioden skal det avholdes en oppsummerende vurderingssamtale.
 • Før du avslutter praksisperioden skal du gjøres kjent med innholdet i rapporten fra veileder.
Publisert 8. sep. 2014 14:43 - Sist endret 7. feb. 2019 14:12