Stipendiat

Stipendiat hos Senter for utvikling og miljø.

Johanna Adolfsson fikk flere aha-opplevelser i sin studietid ved UiO. Foto: Privat

Hva går jobben din ut på?

Jeg har en utfordrende og inspirerende jobb hvor jeg får brukt mange sider av meg selv og jeg lærer forskningsverden å kjenne fra innsiden.

I den vitenskapelige delen av jobben, har jeg mitt eget prosjekt.

I den administrative delen driver jeg med arrangering, koordinering og tilrettelegning for forskergrupper og prosjekter. Jeg er også nettredaktør og ansvarlig utgiver for LEVEs nettsted, samt ansvarlig for budsjett og rapportering.

Får du brukt utdannelsen din i jobben?

Ja, i stor grad. Jeg deltar rundt og i miljøet i LEVE og SUM der kultur- og samfunnspsykologiske perspektiver har behov for å løftes frem og belyses i tverrfaglige miljøer.

Hva skrev du masteroppgave om?

Min masteroppgave: "'Looking the other way does not make them disappear' Social constructions of migrant Roma in Norwegian media" fokuserer på hvordan språk fungerer ideologisk og dermed muliggjør maktforhold og skaper maktstrukturer som kan ha konsekvenser for mennesker. Les oppgaven her.

I min oppgave brukte jeg kritisk diskursanalyse for å analysere hvordan norske medier fremstiller tilreisende rom i Norge. Jeg håpet å kunne eksemplifisere hvordan ulike diskurser er med på å skape stereotypiske sosiale konstruksjoner av etnisitet, og hvordan disse kan være med å forme "sannheter" om individer som blir tatt for gitt.

Har du noen tips til potensielle studenter?

Jeg har alltid vært feministisk og antirasistisk aktiv, og er svært interessert i hvordan språk, ideologi og makt henger sammen og former sosiale virkeligheter for mennesker. For meg har denne masteren gitt meg verktøy til å kritisk analysere sosialt-, språklige og kulturelt konstruerte normer som begrenser menneskers liv.

Sånn sett er denne masteren ideologisk, sett at man må forholde seg til hvordan språk-, kultur- og samfunn samvirker. For meg har denne masteren ikke bare vært viktig faglig og arbeidsmessig, men har også gitt nye perspektiver og aha-opplevelser på både rent filosofisk og politiske plan.

Publisert 24. mars 2015 11:04 - Sist endret 19. sep. 2019 15:38