Psykologfaglig rådgiver

Kjerstin jobber i Ullensaker kommune.

Henter forslag fra Google

Hvordan fikk du jobben og hva gjorde at de valgte deg tror du?

Jeg visste allerede før jeg begynte på masterutdanningen at jeg ønsket å jobbe med barn, unge og familier. 

Etter noen år hvor jeg jobbet direkte med familier som veileder i hjelpetiltak under barnevernet, dukket drømmestillingen opp i min egen hjemkommune som systemisk psykologfaglig rådgiver i enheten Forebyggende barn og unge.

I utlysningen søkte de etter psykolog eller master i psykologi. Jeg tror at min evne til å tenke helhetlig og systemisk rundt barn og familiers behov var vesentlig for at de valgte meg til stillingen. 

Hva tror du var de viktigste faktorene for at du fikk jobben?

Utenom personlig egnethet, som engasjement, formidlingsevne og samarbeidsvilje, tror jeg det hadde mye å si at jeg hadde bred erfaring fra førstelinje i kommune og tiltaksarbeid.

Under utdanningen jobbet jeg både som gruppeveileder i sorggrupper for barn ved Akershus universitetssykehus og på en akutt barneverninstitusjon. Rett etter utdanningen gikk jeg inn i et vikariat som kontaktperson/saksbehandler i barnevernet, og derfra gikk jeg over til å jobbe med veiledning til familier basert på trygghetssirkelen.

Jeg har også tatt videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge på VID vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet Oslo. 

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Jeg har mange arbeidsoppgaver i kommunen, men hovedtyngden ligger på:

- Bidra til at enheten sikrer tidlig innsats, slik at barn og unge får rett hjelp til rett tid gjennom en samhandlingskultur som sikrer god tverrfaglig, tverrsektoriell og tverretatlig medvirkning, samt satsning på fag og kompetanseutvikling.

- Psykologfaglig ansvar for kommunens tjenestetilbud til barn og unge som å sikre forsvarlig virksomhet i tråd med lover, forskrifter, retningslinjer fra statlige tilsynsmyndigheter, og ut fra det som i fagmiljø og forskning anses som god psykologfaglig praksis.  

- Være aktiv i implementering og formidling av plandokumenter, rundskriv, retningslinjer og høringer i tjenestene.  Samt delta i prosjekter, tverrfaglig forebyggende utviklingsarbeid og kompetanseutvikling innenfor psykisk helse

- Utføre veilednings- og undervisningsoppgaver på gruppe/individ nivå innenfor fagfeltet

Hva er det viktigste du lærte i utdanningen din med tanke på jobben du i dag?

At et menneskes identitet, verdi og livskvalitet henger tett sammen med alle faktorer og nivåer i Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Min vei inn til arbeid med barn, unge og familier gikk gjennom å være ekstravakt i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, gruppeleder for Akershus universitetssykehus på kveldstid og frivillig arbeid med barn og unge.  Dette kan fint kombineres med studier, og gjør at potensielle, faste arbeidsgivere kan få relevante referanser. 

Vis at du er genuint engasjert, fleksibel og faglig relevant.  For det er vi virkelig med en mastergrad i psykologi!

Publisert 5. juni 2019 09:52 - Sist endret 19. juni 2019 10:49