Dette programmet er erstattet av Religionsvitenskap (bachelor) og Kulturhistorie (bachelor).

Hva lærer du?

  En bachelorkandidat i religionshistorie:

  Kunnskap

  • har bred kunnskap om religion som menneskelig fenomen, meningssystem, identitetsmarkør og kulturfaktor
  • har bred kunnskap om verdensreligionenes historiske utvikling frem til i dag
  • har bred kunnskap om religionshistorisk teori, metode og kildemateriale
  • kjenner til den sentrale forskningen og utviklinger i studiet av religion
  • kan oppdatere sin kunnskap gjennom analytisk og kritisk lesning av religionshistorisk sekundærlitteratur
  • har kunnskap om sammenhengen mellom teoriutvikling og historisk kontekst fra fagets begynnelse på 1800 tallet frem til i dag, og fagets egenart og samfunnsrelevans
  • har grunnleggende kunnskap om Vestens filosofi- og vitenskapshistorie og om humanioras fagtradisjoner og plass i samfunnet
  • har grunnleggende kunnskaper innen et annet selvvalgt humanistisk eller samfunnsvitenskapelig fagområde, som kan gi utfyllende perspektiver til religionsstudiet og sikre faglig bredde i bachelorgraden

  Ferdigheter

  • kan anvende relevante teorier om religioners betydning på individ- og samfunnsnivå
  • kan plassere religiøse utrykksformer i en historisk og sosial kontekst
  • kan forholde seg kritisk og reflektert til egen rolle i studiet av religion, og justere egen faglig utøvelse under veiledning
  • kan tilegne seg og vurdere store mengder informasjon og fagstoff, og bruke dette til å fremstille svar på religionshistoriske problemstillinger
  • kan beherske bruk av religionshistoriske begreper og metoder, og utforme analytiske tekster
  • kan peke på likheter og forskjeller ved religioner og religiøse fenomener ved bruk av komparativ metode

  Generell kompetanse

  • har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til studiet av religion og religiøsitet i dagens flerreligiøse samfunn
  • kjenner og kan forholde seg til krav om akademisk redelighet, sitat- og kildehenvisninger
  • kan arbeide alene og i gruppe i kortere eller lengre tidsperioder med å planlegge og gjennomføre oppgaver og prosjekter med en religionshistorisk problemstilling
  • kan formidle religionshistorisk fagstoff muntlig og skriftlig
  • kan diskutere religionshistoriefaget og religionshistoriske problemstillinger med fagfeller
  Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 15. apr. 2016 11:14