Hva lærer du?

Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi er en treårig grunnutdanning med fordypning i samfunnsøkonomisk teori og metode. Programmet legger opp til en valgfrihet utover den obligatoriske fordypning i samfunnsøkonomi. Du kan velge å fordype deg mer i samfunnsøkonomi, eller skaffe deg mer allsidige kunnskaper ved å ta emner i andre fag.

Kunnskap

 • kjenne godt til et bredt spekter av økonomiske begreper
 • kunne redegjøre for grunnleggende modeller og teorier for hvordan økonomien fungerer, og hvordan knappe ressurser kan utnyttes på en effektiv måte
 • vite hvordan du konstruerer økonomiske modeller ved hjelp av logiske resonnementer og matematisk formulerte sammenhenger
 • Du skal også ha kjennskap til forutsetningene modellene bygger på og kunne redegjøre for det økonomiske innholdet i formelle modeller
 • kjenne grunnleggende statistiske metoder og metoder for tallfesting og testing av økonomiske sammenhenger
 • kunne bruke relevante metoder og teorier for å presisere og analysere samfunnsøkonomiske spørsmål

Ferdigheter

 • kunne finne fram til, og sortere, relevant fagstoff for å belyse ulike problemstillinger
 • kunne beherske et statistisk programsystem
 • ha tilegnet deg kompetanse i formidling av økonomiske innsikt

Generell kompetanse

 • ha oppøvd evne til å presisere problemstillinger, gjennomføre logiske resonnementer og anvende matematikk
 • ha oppøvd evne til skriftlig og muntlig formidling av kunnskap og resonnementer med vekt på evne til å skrive klar og korrekt norsk
 • forstå statistiske begreper og kjenne muligheter og begrensninger for å trekke statistiske slutninger
 • ha utviklet faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger
 • ha tilegnet deg evne til selvstendig arbeid og til organisering og planlegging av eget arbeid innenfor gitte frister
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 15. mai 2013 14:23