Hva lærer du?

Studieprogrammet Sosialt entreprenørskap skal gi deg kunnskap og erfaringer som er sentrale for å etablere levedyktige virksomheter med sosialt formål, eller for å jobbe med sosialt entreprenørskap i andre sammenhenger. Studiet gir i tillegg til teoretisk kunnskap også praktisk erfaring med sosialt entreprenørskap. Studiet gir deg god trening i å tenke analytisk og både jobbe selvstendig og tverrfaglig i team.

Kunnskapsmål

 • Ha bred kunnskap om hva entreprenørskap og innovasjon er og hvordan metoder og verktøy fra disse områdene kan brukes for å løse sosiale problemer i samfunnet
 • Ha kjennskap til ulike teorier om hva sosialt entreprenørskap er, og hvordan det skiller seg fra både tradisjonelt entreprenørskap og annet ideelt arbeid
 • Være fortrolig med entreprenørskapsterminologien generelt og terminologien for sosialt entreprenørskap spesielt
 • Kjenne til feltet sosialt entreprenørskap og sentrale aktører i Norge og internasjonalt
 • Kjenne til ulike metoder og teknikker for analyse og utvikling av potensielle forretningsideer for sosialt entreprenørskap
 • Ha grunnleggende kunnskap om sentrale temaer i sosialt entreprenørskap, som måling av sosiale resultater og skalering

Ferdighetsmål

 • Kunne vurdere potensialet og realismen i en forretningsidé
 • Kunne arbeide godt i team med andre om analyse og utvikling av forretningsidé- og plan
 • Kunne skrive en forretningsplan for et sosialt entreprenørskapsprosjekt
 • Kunne evaluere og planlegge realiseringen av et prosjekt i tråd med forretningsplan
 • Kunne gå inn i en eksisterende organisasjon, analysere behov, samarbeide med andre og utføre et konkret oppdrag på kort tid
 • Kunne anvende og tilpasse kunnskap om sosialt entreprenørskap til ulike kontekster (både i Norge og Sør-Afrika)

Generelle kompetansemål

 • Kunne analysere og vurdere informasjon, teorier, idéer, problemstillinger og løsninger
 • Forstå betydningen av globalisering og tverrkulturell forståelse gjennom både teori og praksis
 • Kunne presentere eget arbeid på en vitenskapelig og overbevisende måte, både skriftlig og muntlig
 • Kunne arbeide selvstendig og samarbeide på tvers av faggrenser og kulturelle skillelinjer
 • Kunne velge ut relevant informasjon for en bestemt oppgave eller problemstilling
 • Kunne organisere og planlegge arbeidet slik at prosjekter gjennomføres i tråd med avsatte ressurser og innen tidsfrister
 • Etter endt studieprogram vil kandidaten være godt rustet til å bidra til nytenkning og iverksetting av løsninger på samfunnsutfordringer ved etablering av egen virksomhet eller gjennom eksisterende virksomheter
Publisert 28. sep. 2012 10:08 - Sist endret 15. juli 2021 11:42