Hva lærer du?

Kunnskaper

Master i spesialpedagogikk gir deg kompetanse innen generell allmenn spesialpedagogisk virksomhet på høyt nivå. Du skal fordype deg innenfor ett av feltene audiopedagogikk- hørsel, språk og kommunikasjon, logopedi, psykososiale vansker, spesifikke lærevansker eller utviklingshemming.

Ferdigheter

Ved å studere master i spesialpedagogikk får du:

  • innsikt i spesialpedagogikk som profesjonsfag og forskningsfelt
  • innsikt i metode som er relevant for spesialpedagogisk forskning
  • utvikling av skriveferdigheter på høyt akademisk nivå
  • spesialisering innen et spesialpedagogisk fagområde
  • kunnskaper, ferdigheter og etisk bevissthet innenfor spesialpedagogisk rådgiving på individ, gruppe- og systemnivå
  • utredningsarbeid med vekt på å forstå det teoretiske og det metodologiske grunnlag for kartlegging, test og observasjon (testsertifisering i Wechler-testene)

Studiet legger også vekt på at du skal utvikle ferdigheter i rådgivning og veiledning i tillegg til å gjennomføre ulike former for kartlegginger.

Generell kompetanse

Studieprogrammet bidrar til at du får omfattende kjennskap til vitenskapsteori og forskningsmetode i relasjon til spesialpedagogiske problemstillinger og bruk av programmer innen dataanalyse.

Arbeidet med masteroppgaven gjør deg i stand til å bruke vitenskapelige metoder og gjennomføre selvstendig vitenskapelig arbeid.

Fullført studium kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudiet i spesialpedagogikk.

 

Publisert 14. jan. 2014 13:49 - Sist endret 9. okt. 2020 10:09