Fritt Ord studentstipend

Institutt for statsvitenskap utlyser masteroppgave-stipender på til sammen 100.000,-

Om Fritt Ord-stipendet

Institusjonen Fritt Ord. gir stipender til studenter ved journalist- og medieutdanningene på høyskoler og ved medie-, menneskerettighets- og samfunnsfag på universiteter. Stipendene er øremerket studenter som aktualiserer spørsmål innenfor ytringsfrihet, menneskerettigheter og demokratiutvikling.

Institutt for statsvitenskap lyser ut stipender på totalt 100.000 kr.

Søknadene behandles av en komité med to medlemmer oppnevnt av instituttleder. Komiteen avgir innstilling til instituttleder/instituttstyre, og den inneholder en kort begrunnelse for tildelingene. Det gis ikke begrunnelse for avslag. Innstillingen sendes til institusjonen Fritt Ord for endelig godkjennelse.

Hvem kan søke?

Stipendene er primært siktet inn mot studenter som er i tredje studiesemester, og som nylig har startet arbeidet med masteroppgaven. Studenter som er inne i sitt andre semester med masteroppgaveveiledning vil normalt ikke komme i betraktning.

Det er kun anledning til å søke på dette stipendet én gang.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden fylles ut på et eget søknadsskjema.

 • En prosjektbeskrivelse på maksimalt 5 sider. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:
  • En problemstilling knyttet til temaene ytringsfrihet, menneskerettigheter og/eller demokratiutvikling. Problemstillingen skal være godt forankret i eksisterende teori og litteratur på feltet.
  • Redegjørelse for forskningsdesign og metode, samt operasjonalisering av sentrale variable der det er relevant.
  • Hvilke data eller kildemateriale masteroppgaven skal bygge på. Dersom du skal samle inn egne data (informantintervjuer, arkivstudier, feltarbeid etc), skal det redegjøres for dette.
  • Et søknadsbeløp. Det er mulig å søke på et standardbeløp på kr. 10.000, eller det kan søkes om et bestemt beløp for å dekke kostnader forbundet med å gjennomføre masteroppgaveprosjektet, som for eksempel datainnsamling, støtte til feltarbeid, prosjektreise etc.

Kun fullstendige søknader blir vurdert.

Hva er kriteriene for vurdering av søknaden?

 • Søkerens kvalifikasjoner, herunder studieprogresjon på masterprogrammet, og karakterene på metodekurset og de valgfrie masteremnene.
 • Prosjektets kvalitet, relevans og gjennomførbarhet slik det fremgår av søknaden.
 • Om prosjektet realistisk kan gjennomføres innenfor den rammen som tidsfristen på veiledningsavtalen angir.

Fristen for søknad er 15. oktober.

Søknadsskjema

For spørsmål kontakt Øyvind Colbjørnsen.

Publisert 6. juni 2012 16:46 - Sist endret 28. sep. 2021 11:20