Økonomisk støtte til feltarbeid

Institutt for statsvitenskap setter av kr. 50.000,- i året til støtte for masterstudenter som har høye utgifter i forbindelse med datainnsamling. 

Søknadsfrist

 • 7.oktober hvert år. 

Beløpsgrense

 • maks. kr. 10.000,- per student.

Hva skal søknaden inneholde?

Du skal levere tre dokument:

1) En prosjektbeskrivelse på maksimalt 5 sider. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

 • Problemstilling.
  • Problemstillingen skal være godt forankret i eksisterende teori og litteratur på feltet.
 • Redegjørelse for forskningsdesign og metode, samt operasjonalisering av sentrale variable der det er relevant.
 • Hvilke data eller kildemateriale masteroppgaven skal bygge på.
 • Informasjon om feltarbeidet
  • Beskrivelse av hvordan feltarbeidet skal supplere eksisterende skriftlige kilder
  • Beskrivelse av hvem du vil intervjue på feltarbeidet, og hvordan planlegger du å komme i kontakt med dem.
  • Oppgi når du har vært eller skal på feltarbeid. Omtrentlige datoer holder.
  • Beskrivelse av hvordan du planlegger å løse eventuelle språkproblemer i forbindelse med feltarbeidet. 
  • Oppgi hvordan du skal lagre og bearbeide forskningdataene du samler inn. Se informasjon om data og kildebehandling.

2) Kort uttalelse/bekreftelse fra veileder om at feltarbeid er en nødvendig del av prosjektet.

3) Budsjett for feltarbeidet. 

Hvordan søke om støtte?

 • Fyll ut dette nettskjemaet innen 7. oktober
 • NB! Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. 

 • Søkere som får betydelig støtte fra Fritt Ord, kan bli avvist dersom totalt søkt beløp overstiger tilgjengelige midler.

Når kommer svaret?

 • Saksbehandlingstiden er tre uker fra søknadsfristen.
 • Det er ikke nødvendig å sende inn kvitteringer eller annen dokumentasjon i etterkant av feltarbeidet.

 

Publisert 21. jan. 2014 12:24 - Sist endret 29. sep. 2022 15:31