English version of this page

Retningslinjer for seminarer på 2000-emner i statsvitenskap

Seminarenes læringsmål

 • Å kunne disponere akademiske tekster med selvvalgt eller oppgitt problemstilling
 • Å kunne forankre en problemstilling i faglitteraturen på området, og vurdere hvordan valg av problemstilling styrer valg av undersøkelsesopplegg, data/kildebehov og fremgangsmåte
 • Å kunne formidle fagkunnskap skriftlig og muntlig, og gi konstruktiv kritikk på andre studenters utkast til oppgaver.

Formål

 • Seminarene er ferdighetsorientert
 • Seminarene skal videreutvikle studentenes evne til å anvende faglitteraturen, både skriftlig og muntlig.
 • De bygger på skrive- og metodeferdighetene studentene har tilegnet seg i innføringsemnene og i metodeemnet, og skal forberede studentene på arbeidet med bacheloroppgaven.
 • Seminarene skal forberede studentene på arbeidslivet, og de har derfor en arbeidsmetode de aller fleste vil møte i arbeidslivet.

Møt forberedt

For å få gode seminarer må seminardeltakerne møte forberedt, lese seminaroppgavene som blir presentert i forkant av seminaret, samt sette seg inn i den relevante pensumlitteraturen. Ved å møte forberedt kan en komme med nyttige tilbakemeldinger for den som har sitt skriftlige arbeid oppe til diskusjon. I tillegg tjener en seg selv best (blant annet med tanke på eksamen) ved å gi så gode tilbakemeldinger og kommentarer som mulig til andre på seminaret.

Organisering og oppgaver

Seminarene kan organiseres på litt ulike måter, men det er en hovedmodell som normalt sett følges:

 • Studentene skriver en oppgave, enten med selvvalgt eller tildelt problemstilling, avhengig av emnet.
 • Alle studenter presenterer sin oppgave.
 • Alle studenter kommenterer på andres oppgaver. Normalt vil det være to hovedkommentatorer per oppgave. Disse gir en grundigere kommentar, både muntlig og skriftlig.  
 • Seminarlederens kommenterer og oppsummerer
 • Undervisning evalueres normal sett i siste seminar. Studentenes valuering er helt avgjørende i arbeidet med å utvikle et best mulig seminartilbud ved instituttet, og studenten skal derfor delta i evalueringen.

Frister for innlevering og tidsrammene for det som skjer hver enkelt gang, avklarer seminarleder. 

Obligatoriske aktiviteter

Å skrive og presentere en seminaroppgave, samt kommentere andres oppgaver er obligatoriske aktiviteter. Se emnesiden for fullstendig oversikt over obligatoriske aktiviteter. Disse må gjennomføres for å gå opp til eksamen.

Informasjon om oppgaven

 • Se emneside for tekniske krav til oppgaven (lengde, problemstilling etc).
 • Se  instituttets skriveråd for seminaroppgaver, og Søk og skriv sine tips om oppgaveskriving og kildebruk.
 • For emner hvor seminaroppgaven vurderes til bestått/ikke bestått, er bestått seminaroppgave et vilkår for å gå opp til eksamen. Dersom en seminaroppgave ikke er bestått, kan studenten levere inn en revidert og forbedret versjon til seminarleder. Er oppgaven etter seminarlederens mening fortsatt ikke god nok, blir emneansvarlig kontaktet. Et eventuelt endelig vedtak om ikke godkjenning treffes av seminarleder og foreleser i fellesskap.
 • For emner hvor oppgaven får en endelig karakter, må oppgaven oppfylle de formelle kravene gitt av seminarleder når oppgaven leveres i seminaret. Dersom den ikke gjør det, skal studenten levere inn en revidert og forbedret versjon til seminarleder.

Informasjon om kommentering

En oppgavekommentar er en tilbakemelding på en annens oppgave. Den skal gi tilbakemelding på det faglige innholdet i seminaroppgavene så vel som viktige sider ved den skriftlige fremstillingen. Legg vekt på å få frem både ris og ros, og sørg for at kritikk som fremføres er konstruktiv og har en akademisk form.

Formålet 

 • å bidra til å øve opp studentenes evne til å tenke analytisk og vurdere skriftlige arbeider ut fra akademiske standarder.
 • å lære å gi tilbakemelding på andres faglig arbeid
 • å hjelpe den som legger frem seminaroppgave videre i skriveprosessen, ved at hun eller han får konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet som er gjort.

Seminarleder gir ut en mal for innholdet i kommentaren. 

Hvis en kommentar ikke godkjennes skal det gis anledning til å opponere på nytt, enten muntlig eller skriftlig.

Seminarleders rolle

 • Være et bindeledd mellom studentene og forelesere.
 • Lage rammene for seminaret i samarbeid med de andre seminarlederne i emnet.
 • Kjenne relevante deler av pensum godt, og ellers ha god oversikt over annen litteratur innenfor emnet.
 • Være ordstyrer, og bidra til at seminardiskusjonen foregår innenfor faglig relevante og fruktbare rammer, samt sørge for at alle deltakerne får komme til orde.
 • Repetere god tilbakemeldingspraksis
 • Fastlegge kravene til kommentarene, inkludert lengde på kommentarinnlegget, om man skal kommentere i gruppe eller alene, og om man skal kommentere flere ganger. Seminarlederne skal gi studentene en mal for kommentaren.
 • Gjennomgå vitenskapelig forfatterskap og oppgaveskriving, og forholdet mellom problemstilling og valg av undersøkelsesopplegg, data/kildebehov og fremgangsmåte.
 • Repetere hva god siteringspraksis er, og hva de relevante delene av universitetets retningslinjer om fusk sier.
 • Gi en kort skriftlig tilbakemelding på oppgavene og, i emner hvor det er relevant, vurdere seminaroppgavene til bestått/ikke bestått. Ved ikke bestått oppgave skal det gis anledning til å levere på nytt.
 • Godkjenne kommentaren. Ved ikke godkjent kommentar skal det gis anledning til å kommentere på nytt, enten muntlig eller skriftlig.
Publisert 6. mars 2017 14:46 - Sist endret 7. aug. 2017 11:15