Hva lærer du?

Som TIK-student får du dyptgående kunnskap om samspillet mellom samfunnsforhold og teknologisk utvikling. Du får innsikt i tverrfaglige perspektiver fra innovasjonsstudier og vitenskaps- og teknologistudier (STS) på hvordan samfunnsmessige forhold påvirker teknologisk nyskaping og innovasjon. Du lærer også hvordan vår oppfatning og bruk av vitenskap og teknologi formes av politiske, sosiale og kulturelle forhold.

Undervisningen tar opp dagsaktuelle problemstillinger knyttet til temaer som:

 • det grønne skiftet
 • forskningspolitikk
 • energi og klimaet
 • bioøkonomien
 • livsvitenskapen (helse, medisin, miljø)
 • velferdsteknologi

På TIK senteret legger vi opp til en dynamisk undervisningsform som inkluderer forelesninger, seminarer, gruppearbeid, individuelt arbeid, og ekskursjoner til sentrale aktører som for eksempel Forskningsrådet, Teknologirådet, Telenor og Teknisk museum.

Kunnskap

 • Du har avansert teoretisk og empirisk kunnskap om samspillet mellom vitenskap, teknologi og samfunn
 • Du har forståelse for hvordan vitenskapelig kunnskap brukes i utformingen av politikk, og hvordan politikk påvirker forskning
 • Du har forståelse for hvordan teknologiske endringsprosesser og organisering av forskning foregår i bedrifter og organisasjoner
 • Du har inngående innsikt i hvordan innovasjon oppstår og påvirker samfunnet
 • Du har inngående kjennskap til metodiske og analytiske verktøy og du kan vurdere deres egnethet for å analysere en konkret problemstilling

 Ferdigheter

 • Du kan analysere teknologiens og vitenskapens rolle i dagsaktuelle saker fra et samfunnsfaglig og kritisk perspektiv.
 • Du kan anvende fagkunnskap og faglig argumentasjon i en bredere samfunnsdebatt.
 • Du kan stille presise forskningsspørsmål, utvikle forskningsdesign, og innhente og analysere data, samt formidle resultatene på en hensiktsmessig måte.
 • Du kan gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske prinsipper.

Generell kompetanse

 • Du kan arbeide selvstendig, har god skriftlig og muntlig framstillingsevne, og evne til kritisk refleksjon.
 • Du kan gi konstruktive tilbakemeldinger på andres arbeid og nyttiggjøre deg av kritiske innspill på eget arbeid.
 • Du har en grunnleggende bevissthet om etiske dimensjoner og dilemmaer knyttet til teknologi og vitenskap.
 • Du kan sette deg inn i store mengder informasjon og identifisere hva som er faglig relevant for en konkret arbeidsoppgave
 • Du har evnen til å arbeide målrettet og resultatorientert både selvstendig og som en del av en gruppe.
   
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 18. des. 2017 13:48