Rådgiver i Oslo Kommune

Kristin Ulsrud jobber med miljø og klima i Oslo kommune.

 

Foto: Privat.

Kristin Ulsrud var aktiv i studietiden og opplevde at det ble lagt merke til når hun søkte jobb.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg søkte på den utlyste stillingen på finn.no, og fikk jobben etter to runder med intervjuer.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

For det meste jobber jeg med Vann- og avløpsetaten, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten og følger disse etatene opp i forhold til budsjett, planer og politiske føringer.

Mer konkret går dette ut på å blant annet følge opp kildesorteringssystemet i Oslo, etablering av gjenbruksstasjoner, produksjon av fjernvarme og elektrisitet fra avfallsforbrenning, og biogass fra avløpsslam.

I tillegg jobber jeg med forberedelse av politiske saker som er knyttet til de tre etatene over, og som skal behandles av byrådet og bystyret. Jeg forbereder også klagesaker relatert til de tre etatene som skal behandles av Oslo kommunes klagenemnd.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå har jeg jobbet endel med miljø- og klimarapport for Oslo kommune for 2012. Det er første gang miljø og klimaarbeidet i kommunen har blitt løftet ut av den vanlige årsberetningen.

Fremover blir det å jobbe med miljø og klimarelaterte aktiviteter som skal legges inn i kommunens budsjett, og som det skal rapporteres på neste år. Eksempler er utfasing av oljefyrer i kommunale bygg, overgang til mer miljøvennlig drivstoff og nullutslippskjøretøy, og energieffektivisering.

Ellers har jeg vært involvert i arbeidet med å planlegge etterdriften av Grønmo (området som tidligere ble brukt til deponering av avfall). Nå skal jeg og jobbe med å planlegge nye gjenbruksstasjoner, der folk i Oslo kommune kan komme og levere alt fra hageavfall til elektriske artikler og farlig avfall.

Det er mye å gjøre og ofte korte frister så man må være forberedt på omstille seg raskt.

Hvordan bruker du utdanningen fra TIK i jobben din?

Da jeg studerte på TIK var jeg veldig interessert i klima- og energispørsmål, spesielt knyttet til utvikling og bruk av teknologi for å produsere ny fornybar energi.

I dag jobber jeg i klima- og energiseksjonen i min avdeling. Faglig er det derfor veldig relevant, samtidig som jeg opplever at mange av de akademiske ferdighetene jeg tilegnet meg under studietiden, slik som å ha en helhetlig tilnærming, inneha en kritisk refleksjon, og ikke minst det å formulere seg godt skriftlig og argumentere for ulike synspunkter er nyttige erfaringer å ha med seg i min jobb.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Være aktiv under studiene ved å ta på seg ulike verv og/eller deltidsjobber. I ettertid ser jeg at mye av det jeg lærte i studietiden også er et resultat av ulike verv og engasjement ved siden av studiene.

Da jeg søkte jobb, ble det lagt merke til at jeg hadde vært aktiv utover studier, noe som ble sett som positivt. Som student har man fleksibiliteten og bedre mulighet til å lære og få mer praktisk erfaring fra sitt engasjement utover selve studiet.

Publisert 22. nov. 2013 15:31 - Sist endret 16. mars 2016 09:49