Førstekonsulent i Vegdirektoratet

Å bidra med fagkompetanse på helhetlig bypolitikk og kollektivtransport er noen av arbeidsoppgavene til Malin Lerudsmoen.

Foto: Privat

Malin Lerudsmoen jobber daglig med påvirkningsforholdet mellom teknologi, samfunn og mennesker.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg var på et møte i Vegdirektoratet i forbindelse med en deltidsstilling jeg hadde hos Transportøkonomisk institutt samtidig som jeg studerte.

Besøket vekket min interesse og når åpningen bød seg en tid senere søkte jeg på rekrutteringsprogrammet i Statens vegvesen.

Rekrutteringsprogrammet er en form for traineeprogram der man blir fast ansatt fra første arbeidsdag, men følger et internt rekrutteringsopplegg det første året.

Jeg tok kontakt med Karrieresenteret ved UiO, og fikk god hjelp både med søknadsutforming og intervjuforberedelser.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg arbeider med kollektivtransport i seksjon for transportplanlegging og trives veldig godt. Vi har ansvar for å følge opp nasjonale oppgaver og ha fagkompetanse på helhetlig bypolitikk og kollektivtransport.

Vi skal være pådrivere for bedre kollektivtransport gjennom å utvikle og formidle kompetanse og ved å gjennomføre tiltak for at kollektivtransporten skal være konkurransedyktig i forhold til personbilen. Vi skal sørge for at kompetansen innarbeides i normaler og retningslinjer og bidra med råd til regionenes areal- og transportplanlegging.

Arbeidet mitt består av kontakt med de som er koordinatorer for kollektivtransport i regionene, arbeid med revisjon av håndbøker for de som tilrettelegger for kollektivtransporten, initiere ny forskning på feltet og oppfølging av Nasjonal Transportplan.

For tiden arbeider jeg spesielt med å etablere ulike kurs for å øke kompetansen på kollektivtransport internt i egen etat og for andre som arbeider med kollektivtransport.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat denne uken er det Europeisk mobilitetsuke – en årlig kampanjeuke for å fremme mer miljøvennlig bytransport i byer og tettsteder. Årlig deltar mer enn 2000 europeiske byer i Mobilitetsuka med en rekke arrangement og tiltak for bedre kollektivtransport, tilrettelegging for syklister og gående, opprusting av bygater og lignende.

Mobilitetsuka avsluttes med Bilfri dag, som er en felles årlig europeisk markering 22. september. Bilfri dag er en god anledning til å prøve ut nye tiltak som senere kan blir permanente. Gater og plasser som ellers er dominert av biler, kan for en dag forvandles til sosiale møteplasser der folk kan erfare at andre og mer miljøvennlige transportformer er gode alternativer til bruk av bil i sentrum.

Jeg er norsk koordinator for Europeisk mobilitetsuke, så mine oppgaver denne uka går ut på å følge opp arrangementene som skjer rundt i de 18 byene rundt omkring i Norge denne uka.

Hvordan bruker du utdanningen fra SV i jobben din?

Jeg skrev masteroppgave om kollektivtransport og selv om jeg ikke direkte bruker min teoretiske utdanning i det daglige arbeidet i Vegdirektoratet, har jeg med meg teorier om påvirkningsforholdet mellom teknologi, samfunn og mennesker, som er nyttig bakgrunnskunnskap og som indirekte påvirker min arbeidshverdag.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Vis interesse for det faget du studerer. Følg med på det som skjer utenfor pensum – både i nyhetsbildet og forskningspublikasjoner. Gå på seminarer. Diskuter med studiekameratene dine. Og ikke vær redd for å ta kontakt med folk som vet mer enn deg.
 

Publisert 13. nov. 2013 15:41 - Sist endret 22. nov. 2013 15:49