English version of this page

Utveksling gjennom Erasmus+

Visste du at Erasmus+ er et europeisk utvekslingsprogram med et budsjett på hele 14 milliarder EURO i nåværende programperiode? Alle UiO-studenter som reiser på utveksling gjennom Erasmus+ kan motta erasmusstipend for å studere ved partneruniversiteter i de 28 EU-landene, de tre EFTA/EØS-landene, samt med UiOs partnere i Makedonia, Serbia og Tyrkia.

Viktig beskjed: I forbindelse med COVID-19 er både gyldig reise- og helseforsikring et krav for å motta stipend.

Søk på en erasmusavtale

De aller fleste utvekslingsavtalene UiO har med universiteter i europeiske land inngår i Erasmus+-samarbeidet. Oversikt over avtaler.

Du søker om et utvekslingsopphold gjennom Søknadsweb innen de to årlige fristene 15. februar og 15. september.

Søk om utveksling

Ta en språktest

De fleste studenter må gjennomføre en gratis online språktest før og etter utvekslingsoppholdet, gjennom systemet Online Linguistic Support (OLS). Testen kartlegger hvilket nivå du er på i det språket du skal studere på, ut ifra det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR). Når du kommer tilbake etter studieoppholdet tar du en ny test, og får dermed vite hvordan du har utviklet deg språklig i løpet av oppholdet i utlandet.

Hvordan tar jeg testen?
Alle som skal ta språktesten vil bli kontaktet av UiO med informasjon om registrering og gjennomføring.

Vertsinstitusjonen får ikke tilgang på resultatene uten at du samtykker, og det er ikke intensjonen at resultatet av språktesten skal påvirke din mulighet til å utveksle gjennom Erasmus+.

Studenter som får et resultat på B1 eller lavere vil automatisk få tildelt et gratis språkkurs i OLS. Dersom du fikk høyeste score (C2) i første test, vil du ikke bli bedt om å ta en ny test etter oppholdet.

Underskriv stipendkontrakten

Får å få erasmusstipend må du signere og levere en stipendkontrakt (Erasmus+ Grant Agreement).

Stipendkontrakten  får du automatisk tilsendt på e-post fra UiO i mai/juni hvis du skal på utveksling i høstsemesteret, og i november/desember hvis du skal på utveksling i vårsemesteret.

Learning agreement

Erasmusstudenter må i samarbeid med programmet lage en læringsavtale om hvilke emner som skal tas ved vertsuniversitetet. Fra 2021/2022 vil de fleste bruke Online Learning Agreement.

Learning Agreement inneholder beskrivelse av emnene du skal ta på utveksling, og i utgangspunktet skal man ta 30 studiepoeng (tilsvarende fulltidsstudier). UiO krever at man er registrert med minst 15 studiepoeng, men partneruniversitetet kan kreve at du tar 30. 

Du må også sette deg inn i og følge ditt fakultets prosedyre for godkjenning av utvekslingsopphold.

Learning Agreement gir deg trygghet på at emner du avlegger på utveksling kan bli godkjent som del av graden din:

  • Underskriften fra UiO bekrefter at emnene du planlegger å avlegge på utveksling vil kunne inngå i ditt studieprogram.
  • Underskriften fra vertsuniversitetet bekrefter at emnene du har valg er i tråd med deres kurstilbud.

Du vil få informasjon om Learning Agreement fra fakultetet ditt før du skal reise. Learning Agreement må signeres av deg, avtalekoordinator ved UiO, og vertsinstitusjonen. 

Dersom du gjør endringer i emnene underveis i utvekslingen, må du også oppdatere Learning Agreement.

Tilrettelegging for Erasmus+ studenter

Stipendprogrammet Erasmus+ har som mål å gi like muligheter for alle. Dette betyr at studenter som har behov for tilrettelegging, kan få ekstra stipend for å muliggjøre utvekslingsopphold. Dersom du lurer på om du er kvalifisert for ekstra støtte kan du ta kontakt med Erasmus-teamet på UiO på e-post erasmus-uio@admin.uio.no. Ikke send sensitiv informasjon på e-post pga personvernhensyn.

Stipendutbetaling

Erasmusstipendet skal dekke noen av merkostnadene du har når du studerer i utlandet, men finansierer ikke hele oppholdet. Hvor mye du får i stipend avhenger av hvor du reiser, og hvor mange dager du er på utveksling.

Hvor mye kan jeg få?

For studieåret 2021-2022 er satsene for studieopphold:

  • € 460 per måned til Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og UK*
  • € 410 per måned i de andre programlandene

*Det tildeles ikke Erasmusstipend for utveksling til Storbritannia fra og med 2022/2023. For høstsemesteret 2022 vil de som får opptak hos et Erasmus+ partneruniversitet i Storbritannia i stedet få tildelt et UiO-stipend med et engangsbeløp på 10 000 kr. Det er foreløpig ikke avgjort om denne ordningen også vil gjelde vårsemesteret 2023. 

 

Du får stipend for den faktiske utvekslingsperioden:

  • Startdato: den første dagen du av akademiske hensyn må være tilstede ved vertsinstitusjonen, for eksempel første undervisningsdag, velkomstarrangement eller lignende.
  • Sluttdato: den siste dagen du av akademiske hensyn må være tilstede ved vertsinstitusjonen, for eksempel siste dagen i eksamensperioden.

Vertsinstitusjonen må bekrefte start- og sluttdato. Dersom du reiser til vertslandet tidligere enn nødvendig, for å delta på språkkurs eller lignende, vil du ikke få stipend for den perioden. Det gjelder også dersom du blir igjen i vertslandet etter at det akademiske oppholdet er over.

Hvordan og når utbetales Erasmusstipendet?

Stipendet utbetales som hovedregel i to omganger.

  • 70% ved starten av oppholdet, etter mottatt Confirmation of Erasmus+ Exchange Period.
  • 30% etter oppholdet, når sluttrapport er mottatt.

Stipendet er skattefritt, men utbetales gjennom UiOs lønnssystem. Det er derfor markert som lønn fra Universitetet i Oslo på kontoutskriften, og UiO henter inn opplysninger om skattekort i forkant.
UiO overfører stipendet i norske kroner til din norske bankkonto. Vi bruker en fast omregningskurs mellom euro og kroner. Kursen settes når vi mottar stipendmidlene fra EU-kommisjonen. Eventuelle transaksjonskostnader fra banken din, for eksempel ved utbetaling til utenlandsk bankkonto, må du dekke selv.
UiO får midler fra EU for et akademisk år av gangen. Hvis du skal være på utveksling i to semestre, og utvekslingen går fra vår- til høstsemester, vil du derfor få erasmusstipend for et semester av gangen.

Hva skjer hvis jeg trekker meg?

Dersom du trekker deg fra Erasmusoppholdet før det har gått to måneder må du betale tilbake hele stipendet. Dersom du trekker deg etter to måneder, får du beholde stipendet for denne perioden, men må betale tilbake stipend tilsvarende den perioden du ikke fullførte. Det er viktig at du sier ifra til avtaleeier og erasmusteamet dersom du avbryter oppholdet, uansett årsak.
Ved avbrudd på grunn av sykdom kan du søke om fritak fra tilbakebetaling av hele eller deler av erasmusstipendet. Dette må dokumenteres med legeattest. Send en e-post til utveksling@uio.no.

Få bekreftelse fra lærestedet i utlandet

Vertsinstitusjonen må signere på et skjemaet så raskt som mulig etter ankomst for å bekrefte varigheten på oppholdet ditt.

Send skjemaet ferdig signert til utveksling@uio.no.

Send inn rapport

Du plikter å levere rapport om utvekslingsoppholdet når du kommer hjem. Du får en e-post om dette fra EUSurvey etter sluttdatoen du har oppgitt for oppholdet ditt.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt - vi hjelper deg på vei!

Du søker om et utvekslingsopphold gjennom Søknadsweb innen de to årlige fristene 15. februar og 15. september.

Søk om utveksling