English version of this page

Ledelsen

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et lederansvar på lik linje med økonomi-, kvalitets-, personal- og driftsansvar.

Ledelsen ved enhetene beslutter eventuell ansvars- og oppgavefordeling for HMS-arbeidet for underliggende organisatoriske nivåer. Oppgaver kan delegeres til lokale HMS-koordinatorer men ansvaret påhviler til enhver tid linjeleder.

Styret og rektor

Universitetsstyret har ansvar for at UiO drives i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter innen HMS. Styret er ansvarlig for å vedta overordnede mål og planer for det systematiske HMS-arbeidet ved UiO og for å organisere dette arbeidet. Rektor er styrets leder.

Universitetsdirektøren

Universitetsdirektøren har det overordnede ansvaret for HMS-arbeidet innenfor de rammer som styret setter, og er UiOs representant for den øverste ledelsen innen HMS.

Dekan, biblioteksdirektør, museumsdirektør, fagdirektør, instituttledere, senterledere

De nevnte lederne har overordnet ansvar for det systematiske HMS-arbeidet på enheten. Lederne skal følge utviklingen. Lederne skal sørge for at ledere som rapporterer til dem, og de ansatte, har tilstrekkelig opplæring innen HMS. Lederne skal legge til rette for medvirkning fra ansatte.

Fakultetsdirektør / administrative ledere

Oppgaver og ansvar innenfor det systematiske HMS-arbeidet kan delegeres til fakultetsdirektør / administrative ledere. Ansvar innen HMS skal fremgå av stillingsbeskrivelsen.

Ledere med personalansvar

HMS er et lederansvar på lik linje med økonomi-, kvalitets-, personal- og driftsansvar.

Ledere uten personalansvar (arbeidsleder, feltansvarlig o.l.)

Oppgaver og myndighet innenfor det systematiske HMS-arbeidet kan delegeres til arbeidstakere som leder andre arbeidstakere. Leder uten personalansvar fungerer da som arbeidsgiver på HMS-feltet og skal treffe avgjørelser om å ivareta HMS og prioritere ressurser ift HMS. Oppgaver og myndighet innen HMS skal fremgå av stillingsbeskrivelsen.

Fakultetsstyrer, instituttstyrer og senterstyrer

De nevnte styrene har som enhetens øverste organ, ansvar for å fastlegge mål, prioriteringer og strategier i virksomheten, innenfor rammen av gjeldene lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret evt. fakultetsyret. Dette gjelder også det systematiske HMS-arbeidet.

Enhet for intern revisjon (EIR)

 • Skal bistå universitets ledelse med å se etter at det er etablert tilfredsstillende internkontroll ved UiO, herunder kan de gjennomføre revisjoner inne HMS.
 • EIR får kopi av alle varslingssaker og vil kunne kontrollere at sakene har blitt behandlet riktig.

Eiendomsavdelingen (EA)

 • UiOs ansvar som eier av bygninger er delegert til EA.
 • EA har ansvaret for at det iverksettes og utøves systematisk arbeid innenfor brannvern og el-sikkerhet knyttet til faste installasjoner.
 • Ved nybygg og større rehabiliteringsprosjekter har EA fått delegert byggherreansvar.
 • EA er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av alle universitetets bygninger og utearealer.
 • EA organiserer og administrerer renhold.

Enhet for HMS og beredskap (EHMSB)

UiOs overordnede systemansvar på HMS-området er delegert til Enhet for HMS og beredskap.

 • Enhet for HMS har et overordnet ansvar for at UiOs HMS-arbeid blir dokumentert i tråd med regelverket.
 • Enhet for HMS bistår ledelsen, ansatte, arbeidsmiljøutvalg og verneombud i helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål.
 • Enhet for HMS er sekretariat for det sentrale arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Avdeling for personalstøtte (AP)

Det sentrale fagansvaret innenfor personal- og organisasjonsutvikling er delegert til Avdeling for personalstøtte.

 • Avdeling for personalstøtte gir administrativ råd og veiledning til alle enheter ved UiO.
 • Avdeling for personalstøtte gir personaladministrativ og juridisk rådgivning
 • Avdeling for personalstøtte driver organisasjons-, kompetanse - og lederutvikling

Enhet for bedriftshelsetjeneste (EBHT)

Enhet for bedriftshelsetjeneste (EBHT) har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.

Spesielle roller innen HMS

Lokal HMS-koordinator

Funksjonsbeskrivelse

Strålevernkoordinator

Strålevern er et linjeansvar på lik linje med det øvrige HMS-arbeidet. Ved UiO skal det være en sentral og flere lokale strålevernkoordinatorer. Disse utfører arbeidet med strålevern på vegne av ledelsen.

 • Sentral strålevernkoordinator er kontaktperson for Statens strålevern og skal påse at det er organisert strålevern både på sentralt og lokalt nivå. Strålevernkoordinator skal ha kompetanse innen strålevern.
 • På enheter som bruker ioniserende eller ikke ioniserende stråling, skal ledelsen utpeke en lokal strålevernkoordinator. Strålevernkoordinator skal ha kompetanse innen strålevern.

 

Publisert 9. juli 2012 12:02 - Sist endret 12. mai 2017 09:10