print logo

REL2270 - Midtøstens religioner i gammel tid

Kort om emnet

De gamle kulturene i Midtøsten har på avgjørende vis vært med på å legge grunnen for hele den europeiske sivilisasjonen. Selv om de tradisjonene som dette emnet er konsentrert om, hører fortiden til, har de derfor hatt en betydelig og vidtrekkende virkningshistorie. Sentralt i emnet står de gamle religionene i Egypt, Mesopotamia, Kanaan/Israel.

Hva lærer du?

Gjennom emnet skal studentene tilegne seg god kjennskap til religionene i Midtøsten i tiden fram til vår tidsregnings begynnelse. Studentene skal både kjenne til de ulike tradisjonenes særpreg og til grunnleggende fellestrekk.
Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 15. januar, dersom det er ledig kapasitet.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse og gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalt forhåndskunnskap er REL1003 – Innføring i sammenlignende religionsstudier

Overlappende emner

Emnet har 10 sp overlapp med REL1070 Midtøstens religioner i gammel tid
Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.
For mer informasjon om overlapp for dette emnet, ta kontakt med det instituttet som tilbyr emnet

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Seminarene består av samlinger med gruppeundervisning, samt nettundervisning i det virtuelle klasserommet Fronter.
Ved semesterstart blir det oppgitt en eller to kvalifiseringsoppgaver. Hver student må skrive og få godkjent en oppgave for å få gå opp til eksamen. Hver oppgave skal ha et omfang på ca.2 -3 sider (2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.
Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk
Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.
Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 4-timers skriftlig eksamen ved slutten av semesteret.
Studentene må ha opptak til og følge undervisningen for å kunne avlegge eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du kan:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Du kan vanligvis ta eksamen på nytt, men tidspunktet er avhengig av om du hadde gyldig forfall til ordinær eksamen. Les mer om å ta eksamen på nytt.

Tilrettelagt eksamen

En student som har en funksjonshemning og/eller kroniske eller akutte helseproblemer som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter, kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Mødre som ammer kan søke om tilleggstid på eksamen.

Annet

Emnet inngår i emnegruppene 80REL1 og 40REL1

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2014

Eksamen

Vår 2014

Undervisningsspråk

Norsk

Semestersider

Timeplan, pensum, eksamensdato